މުނިފޫހިފިލުވުން

އެނގޭތަ؟ ޖުމާ އަކީ ވަރަށް ކައްކާ މީހެއް!

ދިވެހި ފިލްމީތަރިންގެ ހުންނަ އެހެން ހުނަރުތައް ގިނަ މީހުންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް ފިލްމީ ތަރިން ހަމައެކަނި އެނގިފައިވަނީ އެކްޓުކުރުން ނުވަތަ އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި ކޮންމެވެ...

މިއުޒިކް ކުޅޭތާ 15 އަހަރުވި ފަތޯ އަށް ފްރީލޭންސަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް އެއް ނުލިބުނު

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފަތުހުއްލޯ ފަތުހުﷲ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޝްހޫރު ނަމުން ނަމަ، ފަތޯ ސަރުކާރުން ފްރީލޭންސަރުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލެވަންސް&nbs...

78 އަހަރުން ދަސްނުވާހާ ގިނަ އެއްޗެހި ލޮކްޑައުން ގައި ދަސްވެއްޖެ: އަމީތާބު

އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ހޭދަ ކުރި 78 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދަސްނުވާހާ ގިނަ އެއްޗެހި މި ލޮކްޑައުން ގައި ދަސްވެއްޖެ&nbsp...

ރޭގަނޑު ނުނިދާ އުޅޭނަމަ ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު!

ނިދި މަދުވުމާއި ނިދުމުގެ ރަނގަޅު އާދައެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށާއި ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މި ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން...

މުއާ ބޭނުންވަނީ ސައިފް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއެކު ކުޅޭ ފިލްމެއް ބަލާލަަން

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް ބޭނުންވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާން އާއި އޭނާ ގެ އަންހެން ދަރ...

ލަމް އަށް 50 ހާސް ފޮލޮވާސް ލިބުމުގެ އުފަލުގައި، އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޮވާސް އަށް ހަދިޔާއަކަށް އެއާޕޮޑެއް

އިންސްޓަގްރާމް ގައި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދައިފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަމްހާ ލަތީފް ގެ އިންސްޓަގްރާ...

ޝާފީގެ ޓިކްޓޮކް ދަތުރު: ފެށީ މަޖަލަކަށް، މީހުންނަށް އެހާ ކަމުދާނެކަމަށް އުންމީދު ކޮށްފައެއް ނޫން!

ގިނަ ބަޔަކު ބަލަމުން އަންނަ ޓިކްޓޮކްގެ މިފަހަރުގެ ސެގްމެންޓް ޚާއްސަ ކޮށްލާފައި މިވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޓިކްޓޮކް ސްޓާރުންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ އެކަކަށެވެ. ކޮންމެ މިޔުޒިކެއް އިވުނަސް އެބީޓަކ...

އަނދާ ހުލިވުމުން ޒަކިއްޓެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

އަލީ ރަމީޒް ގެ ލަވަތަކަށް ފާޑު ކިޔުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އަމާޒުވެ، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން އެކަމަ...

ޝަރާ އެންމެ ރުޅިއަންނަ މީހާގެ ނަމުގަ "އެޗް، ޔޫ، އެން" ހިމެނޭ! އެއީ އަނެއްކާ ކާކުބާ؟

އާދައިގެ މަތިން ބައިސްކޯފުން ދައްކާ "ލޮކްޑް އަޕް ވިތު" ބަލާލީމެވެ. މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ބަލާލަން ގަސްދުކުރީ ޓިކްޓޮކް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ފާތިމަތު ޝަރާ ގެ އެޕިސޯޑެވެ. ވެބްސީރީ...

އަލީ ރަމީޒްގެ ލަވަ ތަކަކީ 80 އިންސައްތަ ކޮޕީ ކަމަށް ބުނުމުން ޒަކިއްޓެ ހޫނު ފެނަށް

އަލީ ރަމީޒް ގެ ލަވަތަކަކީ 80 އިންސައްތަ ކޮޕީ ލަވަތައް ކަމަށް ބުނުމުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހުސެއިން އިރުފާން ( ޒަކިއްޓެ...