ނަސޭހަތް

މަރާއި ހަޔާތުގެ ހަގީގަތް: މާނަފުން ވާހަކަތަކެއް!

5 days ago

އޭ އިންސާނާއެވެ. ތިބާގެ މަރު މަތިން އަބަދުވެސް ހަނދާން ކުރާށެވެ.

2 weeks ago

ހަގީގީ ތެދުވެރިކަމަކީ ދޮގުހަދައިގެން ނޫނީ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތުގައި ވެސް ތެދުވެރިވުމެެވެ.

2 weeks ago

އޭ އިންސާނާއެވެ. ތިބާ ހީކުރަނީ އަބަދުގެ އަބަދަށް މި ވަގުތީ ދުނިޔޭގައި ތިބާއަށް ހުރެވޭނެކަމަށް ހެއްޔެވެ؟

2 weeks ago

ވިސްނާލާ! ފަތިސް ނަމާދަށް ނުހޭލެވޭއިރު ، ފަތިސްގަޑިއެއްގައި ތިބާ ދަތުރުކުރަން އޮތް ފްލައިޓެއް ދުވަހަކު ވެސް މިސްވިތަ؟

2 weeks ago

ދުލަށް ލުއި، މީޒާނުގައި ބަރު اللهގެ ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވާ ދެކަލިމަ

2 weeks ago

އާޔަތުލް ކުރުސީގެ މަތިވެރިކަން: ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށްފަހު މި އާޔަތް ކިޔަވާ މީހާއަށް ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ މަރު

2 weeks ago

ތިމާގެ ސަބަބުން މި މީހުންގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ފައިބައިފިނަމަ، ތިބާގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ނަރަކައިގެ ދޮރު ތިބާ ހުޅުވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ.

2 weeks ago

އެންމެ ހެޔޮލަފާ ފިރިއަކީ އަނބިމީހާ ، ﷲ ތަޢާލާއާ ކުއްތަންވުމަށް ބާރުއަޅާ އެހީތެރިވާ މީހާއެވެ.

3 weeks ago

ތިބާ އުފަލުގައި އުޅެން ބޭނުންނަމަ އަނެކާ ދެރަ ކޮށްނުލާ!

3 weeks ago

ޤަބުރުގެ ހޫނުކަން ފިލުވައިދޭ ހެޔޮ ޢަމަލެއް

3 weeks ago

މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ދުޢާ ތިބާއަށް ބޭނުންވާނަމަ ތިބާގެ އަޚާއަށްޓަކައި ދުޢާކޮށްދީ!

3 weeks ago

ރިޕޯޓް: ދަރިފުޅުގެ ހިތްއަލި ކުރަން އެދޭނަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ

1 month ago

މައްސަލަ ގިނަވެ ، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އުނދަގޫވާ މީހުން ، އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް މަގު

1 month ago

ވަގު އައިޑީތަކުން ލިޔެ ކޮމެންޓް ކުރި ނަމަވެސް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ، އެމީހެއްގެ ފަތުގައި އެކަން ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާނެ: ހަމްޒާ ޔޫސުފް

2 months ago

ކަމަކަށް އުއްމީދު ކުރުމަކުން ގޯހެއް ނެތެވެ. ހާސިލު ވުމާއި ނުވުމަކީ މުޅިން އެހެން ކަމެކެވެ.

2 months ago

އަހަރެމެން އެދޭ ކަމެއްވުން މާތް ﷲ ފަސްކުރައްވަނީ، އެކަމެއްވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަށްޓަކައި: މުފްތީ މެންކް

2 months ago

އަނެކުން ތިބާއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ތިބާ ނުވިސްނާށެވެ. - މުފްތީ މެންކް

2 months ago