މަރު

Breaking News

މާޅެންދޫގައި ދަންޖެހިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

7 days ago

ރިސޯޓެއްގެ ޕޫލަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

1 week ago

ޝެނީ އާންޓީގެ ކުއްލި ވަކިވުން: މުޅި އޮމަދޫ ކަރުނުން ފުރިފައި

1 month ago

ކުޑަކުއްޖެއް ރަހީނުކޮށް މަރައިލި މައްސަލައިގައި މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

1 month ago
Breaking News

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: 17 އަހަރު ކުއްޖާއަށް 15 ދުވަސް، 27 އަހަރުގެ މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

1 month ago

މަރައިލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖާގެ ފޮޓޯއާއި މައުލޫމާތު ދައުރު ނުކުރުމަށް އެދިއްޖެ

1 month ago

މަރައިލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓުމޯޓަމް ހެދުމަށް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވައިލަނީ

1 month ago

މަރައިލައިފައި އޮތް ކުއްޖާގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް 

1 month ago

މިއަދު މަރައިލި 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ މަޑަވެލީ ކުއްޖެއް، އުޅެބޮޑުވީ މާލޭގައި

1 month ago

ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނިކޮށް ރައީސްގެ ކޮއްކޯފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

1 month ago
Breaking News

އެންދަމަން ފައިބައިގެން އުޅުނު މީހަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެ

2 months ago

މާލޭ ގެއެއްގައި މަރުވެ ކުނިވެފައި އޮތް ދިވެއްސަކު ފެނިއްޖެ

2 months ago

ގެނބިގެން ނިޔާވި މަންމަ ވަޅުލީ އެ މަންމަގެ 31 ވަނަ އުފަންދުވަހު!

2 months ago

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހޭލަނީ އިތުރު މަރެއްގެ ޚަބަރު ނުލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި!

2 months ago
Breaking News

އެކްސިޑެންޓްގައި ނިޔާވި ޒުވާނާ ކޮވިޑަށް ފައްސިވެއްޖެ

2 months ago

މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

2 months ago

އަމީރު މުހައްމަދު ނޫރައްދީން އަވަހާރަވެއްޖެ

2 months ago

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

2 months ago