މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)

ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެމްއެންޕީއިން ރައީސްއަށް ހުށައަޅައިފި

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނާޒިމަށް އެރުވުން މެއި 5 ވަނަ ދުވަހު

ގުރައިދޫ ބައި އިލެކްޝަނަށް އެމްއެންޕީ އިން އެރަށަށް!

ކުރީގެ ފިނޭންސް ކޮންޓްރޯލަރ އެމްއެންޕީއަށް

ނާޒިމްގެ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ވައުދު: ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް 1200 އަކަފޫޓު!

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެމްއެންޕީ ޓިކެޓު އާރިފަށް

ދައުލަތުގެ ކަންކަން ދުސްތޫރީ އޮނިގަނޑުން ބޭރުވެ ބޮއްސުންލައިފި: އެމްއެންޕީ

އެމްއެންޕީގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި، އުފާފާގަތި ބަޔަކަށް ހެދުން: ނާޒިމް

ސަރުކާރުން އިންތިހާބުތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިން: ނާޒިމް

ދުންޔާގެ ހޫނު ރައްދެއް ނަޝީދަށް:ސަރުކާރެއް ހިންގޭނީ ހިނގުމުގެ ގާބިލުކަން ކުރި މީހުންނަށް

ފްރޭމް ކުރެވުނުތާ 8 އަހަރު: ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިންސާފުނު ލިބޭ ކަމަށް

ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމެއް އާރްސީސީން ނުކުރާނެ: ނާޒިމް

ޕްރައިމަރީއަށް އިތުރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ނުލުމުން، އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނާޒިމަށް

އެމްއެންޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނާޒިމް ފޯމު ހުށައަޅައިފި

ސީރިއާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ގެނެސްދެއްވުން އެދި ރައީސަށް ސިޓީއެއް

އެމްއެންޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގައި ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް

ޓެކްސް ބޮޑުކުރަން ވޯޓު ނުދޭން އެމްއެންޕީން ނިންމައިފި