ސަރުކާރު

އެސްއޯއީތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް ސަރުކާރުން މީހުން އައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރަނީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން: ޕީސީބީ

އަމްރުގެ ޕްރޮގްރާމް ޕީއެސްއެމުން ދެއްކުން ރައީސް އޮފީހުން މަނާކޮށްފިކަމަށް ބުނެފި

ކުރިން ބްރޯޑްކޮމްގައި ހުންނެވި ގައިސް އެޗްޑީސީގެ ޑީއެމްޑީކަމަށް އައްޔަނުކޮށްފި

މިދުވަސްވަރު ޖޭޕީން ސިޔާސީ މީހުން ވަކިވާނެ، އެއީ ޖަހާފައި އޮތް ހިސާބެއް: އަމީން

ދެ ކެނޑިޑޭޓުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން އުނދަގޫވާނެ، ރައީސްއާ ގާސިމް އަދިވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ

ތަރައްގީ ފެންނާނީ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ތިބެގެން: ރައީސް

ފްލޯޓިންގް ސިޓީ މަޝްރޫއުގެ ތަފްސީލު ސަރުކާރަކަށް ނޭނގުނު

ރިޔާސީ ބަޔާން ޚުލާސާކޮށް: ރައީސް ކުރަހައިދެއްވީ އަލި މަގު ޗާޓެއް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް 23 ބިލެއް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ހަރަދު ބޮޑުވާތީ ހުއްދަ ނެތި އާ މަގާމުތައް ނުއުފައްދަން އަންގައިފި

ދެރަށެއް ޓޫރިޒަމަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނުދިން

ހަތަރު އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ތިން ބިޑެއް ހުށަހަޅައިފި، އިވެލުއޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ނުފުއްދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވުމަކީ ހިތާމަ ހުރިކަމެއް: ނަޝީދު

ރައީސް ޞާލިޙް ބޮސްނިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މި ސަރުކާރުން ޝަޚްސު އޮޅުވާލައިފި: އިންތި

''މަހާޒުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން''

ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ކޮޅުފައިން ޖަހާފައި: އިންތި

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން އެއްބަސްވެފައެއް ނެތް: ސަރުކާރު