މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ވެހި އޯލެވެލް ސަކްސެސް ޕްރޮގްރާމް 2023 ގެ އެވޯޑް 37 މުދައްރިސަކަށް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށާނެ: މިނިސްޓަރ

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ޖޫން 16ގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ!

ކިނޮޅަހު ސްކޫލް އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އަރަބިއްޔާ އިމާރާތުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ލަންދޫ ސްކޫލްގައި ހަތަރު ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

އިންޑިއާގެ 18 ވަނަ ޤައުމީ ޖަމްބޮރީގައި ރާއްޖޭގެ 88 ސްކައުޓުން

ޓީޗަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ގޮއިދޫ ސްކޫލްގެ އަށް ކްލާސް ރޫމްގެ މަޝްރޫޢު ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

ދަރިވަރުންތަކަކަށް އަނިޔާކުރި އިންޑިއާ ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އަރަބިއްޔާއަށް އެހެން ޕްރިންސިޕަލަކު އައްޔަން ނުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުން އޮންލައިންކޮށް

އައު ދިރާސީ އަހަރު ފެށޭއިރު، ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ތަމްރީނު ވެފައި ތިބި ޕްރިންސިޕަލުން ތިއްބަވާނެ: މިނިސްޓަރު

ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފަސް ސުކޫލު ޢިމާރަތްކުރަން ބިން ހަވާލުކޮށްފި

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޢަރަބިއްޔާގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރުން ރައްޔިތުންނާ ފަސޭހަކަމާއެކު ބައްދަލު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ: ރިޔާޒް

ޢަަރަބިއްޔާ ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާ: އާދޭސް އަޑުއަހަން އެޑިއުކޭޝަނަށް ވަގުތެއް ނެތް

ޢަރަބިއްޔާގެ ޕްރިންސިޕަލް ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ބެލެނިވެރިން މިއަދު ވެސް އިޙްތިޖާޖުކުރަނީ