މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ޕައިލެޓުކަން ކިޔަވާ 479 ދަރިވަރަކަށް ސްޓޫޑެންޓު ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ވޭމަންޑޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ، އެއްބަސްވުން އުވައިލައިފި

އައު އުސޫލާއެކު ހިލޭ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ފުލްޓައިމް ދަރިވަރުންނަށް!

މުސާރައަށް ގެނައި ހެޔޮބަދަލާއެކު ސީނިއާ ލެކްޗަރާއެއްގެ މުސާރަ ވިހިހާހުން ތިރީސްހަތަރު ހާހަށް!

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީވެސް އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާަތަށް ބަދަލުކޮށްފި

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަކީ މޯރަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެއް: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު

އެމްކިއުއޭއިން އެކްރެޑިޓް ނުކުރާ ދެ ކޯހެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހިންގާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމާ ގުޅޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވައިފި

އަރަބިއްޔާގެ އާ އިމާރާތް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ވަނީ ބަޖެޓްކުރެވިފައި: ޢާއިޝަތު އަލީ

ޑިމޮކްރަސީން ޒުވާނުންނަށް ދަސްވާ އެންމެމުހިންމު ކަމަކީ އަޑު އުފުލުން: މިނިސްޓަރު

ހުރިހައި ޚަރަދެއް ދޭ ސްކޯލަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ޖަޕާނުން!

ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވަން ލޯނަށް ހުޅުވައިލި 10 ފުރުސަތަށް 250 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

ޑޮކްޓަރުން ސްޕެޝަލައިޒްވުމަށް 15 ސްކޮލާޝިޕް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

މީހުން ބިނާ ކުރުމުގައި ކުންފުނިތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ގޮވައިލައިފި

ރާއްޖޭގައި އީލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އިސްލާމް ފޮތްތަކުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ވަކި ކުރަން އުޅޭކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

އިސްލާމްދީނާއި ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ހަންގޭރީގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް 60 ސްކޮލަރޝިޕް ދެނީ