މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ޝަވަންގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް: ޕްރޮސްތެޓިކް ފައެއް ޖެހުމަށް މިވަގުތު ބެންގަލޫރުގައި

އިންޓަރ ސްކޫލް ލަވަ މުބާރާތް ޖޫން 16ގައި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލަކަށް ބައިވެރިވެވޭނެ!

"މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023" ބާއްވައިފި

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

3 ލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމަކާއެކު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހި ފަންނާނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ އިންޑިއާ ފަންނާނުންނަށް

އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން ހަވާ އަރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑު ދިނުން މިރޭ

މި ސަރުކާރުން ޒުވާނުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯއްދަވާދެއްވި ކަމީ ޒުވާނުން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު ލިބޭ ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް: މަޙްލޫފް

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ އިނާމަން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިިފި

ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ހިންގާ ވަރުބަލިވެއްޖެ: މަހްލޫފް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ވަގުތަށް ނަމާދުކުރުމަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަމެއް ކަމަށް މައުލޫމާތެއް ނުދެން: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ގައިދީންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅަނީ

މާލޭގައި ފުޓްސެލް ދެ ދަނޑު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓު ދޭން އެދިއްޖެ

ސްޕޯޓްސް އެވޯޑަކީ ބޮޑުވެގެންވާ އިސްރާފެއް: އަލީ ރަމީޒް