ޚަބަރު

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން، ސިޓީ ބާތިލް: އަމީން

އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ލަފަޔަކަށް އެދި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީ ބާތިލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް މިއަދު ފޮނުއްވި މެމޯއެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ނޫން ކަމަށާއި އަދި ހިތްވަރުދޭ ކަމެއްވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ލަފައެއް ހޯދަންޖެހޭ ހާލަތެއް އޮތް ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށްވެސް އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން އެޗްޕީއޭ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީ ބާތިލުކޮށް އެކަން މިނިސްޓްރީ އަށް އެންގުމަށް މިނިސްޓަރު އަމީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަންހެނުން ހިތާނަ ކުރުމަކީ މިހާރުވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ ކަންކަން ނުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިއްހީ އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަލިމަޑުކަން ފެތުރިދާނެތީއެވެ.

އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާ އެއީ ދީނުގައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!