ޚަބަރު

ކިއުބާގައި ތިބި ދިވެހި 9 ދަރިވަރަކަށް ކެއަރ ޕެކޭޖް ފޮނުވައިފި

48 mins ago

އިންޑިއާ އަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުންމީދު: ރައީސް

4 hours ago

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓު އޮކްޓޯބަރު މަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އެމްޓީސީސީ

4 hours ago

ނާސާ އަށް މިކަމުގައި އެހީވެދޭ މީހަކަށް 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާދެނީ

5 hours ago

ނިލަންދޫއިން ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު 4 އަށް

5 hours ago

ރިޒާވުގައި ހުރި ފައިސާ މަދުވީ ކޮން އުސޫލަކުން ޚަރަދުކޮށްގެންކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ: ޣައްސާން

16 hours ago

ޕީޖީ އަކަށް ޝަމީމު ހުރެގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލްވާނެ: އަދުރޭ

17 hours ago

‎ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ދޯނިން މޫދަށް ދޫވި ރެޑްބުލްތައް އެ ރަށު މީހުން ހޮވަން ‎ފެށީ ހުއްދަ ނުހޯދައި

17 hours ago

އަހަންނަކީ ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދު: އެލެކްސް

17 hours ago

އިތުރު 90 މީހަކު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެ، ބަލިން ފަސޭހަވި މީހުންގެ އަދަދު 3،000 އަށް

17 hours ago

މިއަދު ކޮވިޑަށް ފައްސިވީ 78 މީހުން، އޭގެ ތެރޭގައި 46 ދިވެހިން

18 hours ago

ފައްސިވި މީހަކާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުވެ، ޑރ. ނަޒްލާ ކަރަންޓީނަށް

18 hours ago

ފ.ނިލަންދޫ އަށް އަރާފޭބުން މަނާ ކޮށްފި

19 hours ago

މަޖީދީމަގަށް ވެއްޓިފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

20 hours ago

ފ. ނިލަންދޫ އިން 2 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

21 hours ago

އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވި އަންހެނަކު ސ.ފޭދޫ އިން ހައްޔަރު ކޮށްފި

22 hours ago

އަލްހަމްދުލިالله. ޔޫންގެ ސާޖަރީ ކާމިޔާބު

24 hours ago

ރޮޒައިނާގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ފުރައްސާރަ ކުރިޔަސް ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ސާބިތުކަމާއެކު ބުނާނަން!

1 day ago