ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން ފާސްވީ އަމީނަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް

10 mins ago

ކޮވިޑް-19: ކުޅުދުއްފުށި ކޭސްތަކާއި ޚާއްސަ ޓާސްކުފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި

25 mins ago

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އާޒިމާގެ ތުހުމަތުތަކެއް ބިޝާމް އަށް

35 mins ago

ރައްކާތެރިވޭ! ސިހުރުވެރީންގެ އާންމު ސިހުރަކީ ކުރިއެރުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި މޮޔަކޮށްލުމަށް ހަދާ ސިހުރު

37 mins ago

ވެންޓިލޭޓަރ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާއެއްކޮށް ސާބިތު ކުރެވޭ ވަަރަށް ހެއްކެއް ނެތް: ޕީޖީ

2 hours ago

މުސްލިމް އުންމަތަށް ލަދެއް؛ އިސްރާއީލަށް އެހީތެރިވާ އަދި ޔަހޫދީން ދެކެ ލޯބިވާ މީހުނަށް ދޭ އިނާމް އަރަބި 5 ވެރިއަކަށް

4 hours ago

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 106 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

5 hours ago

ޕޭމަންޓު ގޭޓުވޭ އެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންރަޝިއާ އަށް, ތޮއްޑޫ ފަޅޯ ވިއްކުމުގެ ދަތިތަކެއް

5 hours ago

އޭސީސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

5 hours ago

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑުތަނުން ޚިޔާނާތްތެރިވެއްޖެ: ޖަމީލް

5 hours ago

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓްގެ ގޭޓްވޭގެ ހިދުމަތް ހަ މަސް ތެރޭގައި ފެށޭނެ: އެމްއެމްއޭ

6 hours ago

އަލްހަމްދުﷲ! އައްޑޫއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

7 hours ago

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަަލައިގައި އަމީނަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި

7 hours ago

ކޮވިޑް-19: ކުޅުދުއްފުށި ކްލަސްޓާގެ ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި ސުކޫލު ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން

8 hours ago

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ އަކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

18 hours ago

ކޮވިޑް-19: އަލްޙަމްދުﷲ،އައްޑޫއިން ފައްސިވީ އެންމެން ރަނގަޅުވެއްޖެ

18 hours ago

ކޮވިޑް-19: އަލްޙަމްދުﷲ ، އިތުރު 37 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

19 hours ago

ކޮވިޑް-19: ފައްސިވީ އަދަދު މަދުވެއްޖެ ، މިއަދު 22 މީހުން!

19 hours ago