ޚަބަރު

ޖާބިރުގެ ޑީއާރުޕީންވެސް 3000 މެމްބަރުން ހަމަކޮށްފި

3 hours ago

ކޮވިޑް ގިނަ ވާތީ ޢީދުގައި ހަވާ އެރުވުމާއި ޝޯ ނުބާއްވަން ނިންމައިފި

3 hours ago

ރިލްވާނާއި ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

3 hours ago

ބަރަހަނާއެއް ނުވަން، ބިރު ދެއްކީ ދެ ލައްކަ ޑޮލަރު ހޯދަން: ނަޝީދު

4 hours ago

ބަރަހަނާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް ލީކުވުމުގައި ފުލުހުންގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތް: އޭސީޕީ ރިޔާޒް

5 hours ago

އައިޑީ ކާޑްގެ އައު ޑިޒައިނެއް ހަދައިގެން 200،000 ރުފިޔާ

7 hours ago

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމަކީ ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީ ފެއިލިއާއެއް: ފުލުހުން

8 hours ago

އިދިކޮޅުން އޮތީ ރައީސް ނަޝީދު ބޭރުކުރަން ކުޑަ ފުރުސަތެއް ލިބުނަސް ބޭނުން ހިފަން ތައްޔާރަށް

8 hours ago
Breaking News

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި 1202 މީހުން

9 hours ago

ޤާނޫން އިސްލާޙްކޮށްގެން ވިޔަސް "އިންޑިއާ އައުޓް" ހުއްޓުވަން ފާސްކޮށްފި

10 hours ago

ސިޔާސީ ސަބަބަކައްޓަކާ ދަރިންނާ ބެހުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: މާރިޔާ

10 hours ago

ރައީސް ނަޝީދުގެ ތުހުމަތެއް: ފުލުހުންގެ ބްލެކްމެއިލް ރިންގުން 43 މީހެއްގެ ފޮޓޯ ނެގި

11 hours ago

ޔޯގާ ހަރަކާަތަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 21 އަށް

11 hours ago

ޔޯގާ ހަރާމް ކަމަށްބުނެ ފަތުވާ ނެރެފައިވަނީ އިޖުރާއަތްތަކާ ޚިލާފަށް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

11 hours ago

މޮސްޓާ، ރައީސް ނަޝީދަށް: ކުއްލި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަތީ އާއިލީ ކުޅިވަރަކަށް ވީމަތޯ؟

12 hours ago

ރުވާންޑާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ޞާލިޙް މާލެއަށް!

13 hours ago

ޝަހީމްގެ އެދުމެއް: ލިވާތުން ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާތޯ ޙައްޖުވެރިން ދުއާ ކޮށްދެއްވާ

13 hours ago

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯގެ ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތެއް ނުދިން

13 hours ago