ޚަބަރު

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މަޖިިލިހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް ސަލީމް އިންތިހާބުކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސަކަށް ހަސަން ލަތީފް

ޤައުމީ ވިސްނުމުގެ ލީޑަރުންނާއިއެކު ކުރިއަށް ދެވޭނެ: ރައީސް

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ޙުސައިން ޘަޤީފް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ވިހެއުމަށްފަހު ދަރިފުޅު އެއްލައިލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ބޮޑު ޚަރަދުކޮށް ފަސްޓް ކްލާހުގައި ދަތުރު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

Breaking News

އައްޑޫގައި އަނެއްކާ ވެސް މާރާމާރީއެއް, މިފަހަރު ވަޅި ޖެހީ ގެޔަކަށް ވަދެ

ރައީީސް ތުރުކީއަށާއި، ޔޫއޭއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުން މިރޭ

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެ ޤައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ: ރައީީސް

އެމްއެންޔޫއިން ހުޅުމާލޭގައި މެޑިކަލް ކޮލެޖެއް ޤާއިމުކުރަނީ

ވިހެއުމަށްފަހު ކުއްޖާ އެއްލައިލި މައްސަލައިގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަނީ

އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހި، އަމްރު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގެރޭސި ތަރުޖަމާ ޓީވީން ދައްކަނީ

ސިޓީތަކުން ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުން ދެގުނަ އަވަސްކޮށްފި

މަރުޙަބާ ކިޔަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީ އަބްދުﷲ, ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް

މާލީ އެހީ ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭއައިއައިބީ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި