ޚަބަރު

މާލެއަށް ނުގޮސް ޚިދުމަތް ހޯދޭނެ ފެންވަރަށް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްޤީ ކުރާނަން: މުޢިއްޒު

މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިވެގެންދިޔަ މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙް

!ފ. އަތޮޅުން ތ. އާ ހަމައަށް ޔެލޯ އެލާޓު ނެރެފި

އަދާަލަތުގެ ހުޅުމާލެ ގޮފި، މުޢިއްޒު ފަޅިއަށް!

މި ސަރުކާރަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މުޢިއްޒަށް ތާއީދު ކުރުން: ޢަލީ ރަމީޒު

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޒިކުރާ އާކޮށް، ސުންނަތުން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަންޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އައްޑޫއަށް އަނިޔަވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: އަސްލަމް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ޑޮލަރުގެ ރޭޓު 15 ރުފިޔާއިން ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ސެމްބެ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނގާލުމެއް، މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި

ވޯޓުލާ ވަގުތު މާލޭގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ!

އެމްޑީއޭއަކީ “އަންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އޮތް ދާ އެތީގެ” ގޮތުގައި ރައީސް ސިފަކުރައްވައިފި

ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން ވާހަކަ ފެތުރިޔަސް، މި ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކޮށްފައިހުރި ކަންކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ: މުއިއްޒު

ވޯޓް ކަރުދާސްތައް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށަައިފި

100 ދުވަހުގެ ވަޢުދު ނުވަނީ ސަރުކާރުން ކަންކަން ފޮރުވާފަ ހުންނާތީ, ޓްރާންޒިޝަން ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ހާމަ ކުރާނަން: ޑރ. މުޢިއްޒު

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ތެޔޮ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެއްޖެ

އެމްޑީއޭއިން ރައީސް ޞާލިޙް ދޫކޮށްލެއްވިނަމަވެސް އަދާލަތުން ތިބީ އެމަނިކުފާނާއިއެކު، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ: އިމްރާން

ރީކޯ މޫސަގެ ސުވާލެއް: މޭޔަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނު ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކުރަންވީތޯ؟

ޑރ. މުއިއްޒަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް!