ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ފައްސިވީ މީހުން މިއަދު އެންމެ ގިނައީ މާލެ ސަރަޙައްދާއި ރިސޯޓުތަކުގައި

8 hours ago

އީސީއިން އެދެނީ އިންތިހާބު ޖޫން މަހަށް ފަސްކުރަން

9 hours ago

އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބު ރައީސާ ކަމަށް ކަމަލާ ހެރިސް

9 hours ago

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވަނިން ބޯޑް އެކުލަވާލައިފި

10 hours ago

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން މާދަމާ

11 hours ago

21 ބަޑީގެ ސަލާމަކާއެކު ޓްރަންޕް ވައިޓް ހައުސްއިން ނިކުމެވަޑައިގެންފި

12 hours ago

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި އެއްލައްކަ ޑޯޒްގެ އެސްޓްރާޒެނިކާ ވެކްސިނުން އުއްމީދު އާކޮށްދީފި: ނައިބު ރައީސް

12 hours ago

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

12 hours ago

"ރާއްޖެއަށް ކޮންމެ ޤައުމަކުން ވައިރަސް އައި ނަމަވެސް، ވެކްސިން ދިނީ އިންޑިއާއިން"

12 hours ago

ސޫދާންގެ ޓީޗަރަށް ލެޕްރަސީ ޖެހިފައިވާކަން އެނގިފައެއް ނުވޭ: އދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް

15 hours ago

އިންޑިއާއިން ވެކްސިން ދިނަސް ޖަހަން ފަށާނީ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ހުއްދަ ދިނުމުން: ނަޒްލާ

15 hours ago

ދޫނި ރޯގާ އުޅޭ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުން މަނާ ކޮށްފި

15 hours ago

މުލިއާގެ ކައިރީގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު މައްސަލަ: 17 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

16 hours ago

ޒިބްރާ ކްރޮސް މަތީގައި ސައިކަލު ޕާކުކުރީ އެމަޖެންސީ ހާލަތެއްގައި: ފުލުހުން

16 hours ago

ހަތް ލައްކަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ގަންނާނެ: ނަޒްލާ

16 hours ago

އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރާ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނެސްފި

16 hours ago

މާފަށް އެދުމާއެކު، ފަސްޓް ލޭޑީގެ މައުލޫމާތާއި ޚަބަރު ވެސް ނަގަން އަންގައިފި

16 hours ago

ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނެ: ރައީސް

17 hours ago