ޚަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ސްކޫލެއް އަޅަނީ

1 min ago

ޗައިނާގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

39 mins ago

މަރުވެފައިވާ ވައްލަތަކެއް މާލޭ ފަޅުތެރެއިން ފެނިއްޖެ

1 hour ago

އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 298 މިލިއަން ރުފިޔާ

2 hours ago

ދަރިފުޅު މިޒްނާގެ މުސާރަ ބޮޑު ވާހަކަ ދައްކާތީ ޝަރީފް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

3 hours ago

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލަ: ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވުމުން ހެކި ނެތިގެން އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

3 hours ago

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމުކޮށްފި

3 hours ago

އެޗްއާރްސީއެމްގެ އަމާޒު: 2030 އައުމުގެ ކުރިން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ނައްތައިލުން

5 hours ago

މޮސްޓާއަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

7 hours ago

ދުވާފަރު ބައި-އިލެކްޝަން: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކޮށްފި

7 hours ago

ބަނގުރާ ކައްކަން ތިއްބާ ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ދޫކޮށްލައި ޤައުމަށް ފޮނުވައިލައިފި

7 hours ago

އެމްޑީއޭގެ ސަރުކާރެއްގައި އިޖުތިމާޢީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ހޯދައިދޭނަން: ސިޔާމް

7 hours ago

ބަނޑުހައިވެގެން ކާއެއްޗެއް ހޯދަން ކަމަށް ބުނެ ގެއަކަށް ވަން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

8 hours ago

ނޮޅިވަރަންފަރު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

9 hours ago

ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

20 hours ago

ދާރުލްއާސާރު ބަލައިލަން 1،000 މީހުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

20 hours ago

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު، މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

22 hours ago

ހަގީގަތް ގަބޫލުކުރާ މީހުން ރައީސް ސާލިހަށް އިތުރު ދައުރެއް ދޭން އެއްބަސްވާނެ: އިކްރާމް

24 hours ago