ޚަބަރު

ބަޑި ބަހައްޓައިގެންވެސް އިސްލާޙު ފާސްކުރާނަން: އަނދުން ޙުސައިން

ބަޑި ބަހައްޓައިގެންވިޔަސް އަދި ބޮލާ ބޯ ޖައްސަވައިގެންވިޔަސް "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިނގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ބިލް 2020" އަދި ޤާނޫނު އަސާސީން އިސްލާހުކ...

މަޖިލީހުގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު...

މިނިސްޓަރ ނަހުލާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުނުވާ މައްސަލައިގައި މެންބަރުން "ރަތަށް"

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާން އެކި ފަހަރު މަތިން އެންގުމުން ވެސް ހާޒިރު ވެފ...

ކުލި ނުދެއްކިގެން ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 97 މީހެއް އެބަތިބި: ޖެންޑާ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުލި ނުދެއްކި، އެނބުރި ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ 97 މީހަކު އެބަތިބި ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކ...

ޝަހީމް، ނަޝީދަށް: ރައީސް ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ވަރުގަދަ ސިންގާއެއް، އެމަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީނަކީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު ވަރަށް ވަރުގަދަ ''ސިންގާއެއް'' ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ހަޔާތްޕުޅު ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނ...

އަޅުގަނޑު އަދި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓެއް ނުކުރަން، ދޮގު މައުލޫމާތު ނުފެތުރުމަށް ދަންނަވަން: ޑރ. މޫސަ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޕުލްމޮނޮލޮޖިސްޓު ޑރ. މޫސާ ހުސެއިން ބައްޔަށް ފައްސިވި ކަމަށް ފެތުރި ވާހަކ...

ރައީސް ނަޝީދުގެ ރޭވުމަކީ އެމްއާރުއެމްގެ ކުށެއް ދައްކައިގެން ކޯލިޝަނުން ބޭރުކޮށްލުން: އާދަމް ޝަރީފް

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ރޭވުމަކީ ކުށް ދައްކައިގެން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމް ކޯލިޝަނުން ބޭރުކޮށްލުން ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބް&n...

ﷲއަށް ހަމްދުހުރި، އިތުރު 35 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 35 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް އެންމެ ގިނައިން ފައްސިވެފައިވާ ބިދޭސީން ނަމަވެސް ބަލިން ރަ...

އިތުރު 56 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް

އިތުރު 56 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1800 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި ބައްޔަށް 56 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު،...