ޚަބަރު

ކޮވިޑް19: ދިއްފުށިން މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

1 hour ago

މޮސްޓާ ރައީސް ނަޝީދަށް: ޑިމޮކްރަސީގެ ބައްޕަ ހެދިގެން ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ގަޑުބަޑު ކުރަން ނޫޅޭ!

1 hour ago
Breaking News

7 ރަށަކުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރު ކުރެވޭނީ ޕީސީއާރ ޓެސްޓާއެކު

2 hours ago
Breaking News

އެއްވެސް ރަށެއްގެ އާބާދީގެ 60% އަށް ވެކްސިން ދީފައެއް ނުވޭ: އެޗްއީއޯސީ

2 hours ago

މިރެއިން ފެށިގެން ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ

3 hours ago

ބަރުލަމާނީއަކީ ރިޝްވަތުގެ މަގުން ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ނިޒާމެއް: ގާސިމް

3 hours ago
Breaking News

ގާދިއްފުއްޓާއި މާވަށުގައި އަލުން ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި

4 hours ago

އެމްޑީޕީން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފޮށިތައް އަލުން ނުގުނާނަން: އީސީ

4 hours ago

ރައީސް ޔާމީން ޖެއްސެވީ ފައިޒާ ވެކްސިން

4 hours ago

ކޮވިޑް-19: މާލެއިން ފައްސިވީ 71 މީހުންނާއެކު މިއަދު ފައްސިވީ 157 މީހުން

5 hours ago

ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި

5 hours ago

ސިނޮފާމް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާދަމާ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދޭން ފަށަނީ

5 hours ago

ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ އެކެޑެމިކް ކަލަންޑަރު ނެރެފި

6 hours ago

އޭދަފުށީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކި މީހަކު ފައްސިވެ، ރަށް މޮނިޓަރިންއަށް

7 hours ago

ވެލާނާގެ ކުރިމައްޗަށް ވެއްޓުނު ފުލުހަކަށް މަހުލޫފްގެ އެހީތެރިކަން

7 hours ago

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުންކަން ގަބޫލު ކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

9 hours ago

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން: ރައީސް ޞާލިޙް

11 hours ago

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އިދިކޮޅުން ބޮޑު އިހުތިޖާޖެއް ކުރަނީ

12 hours ago