ޚަބަރު

ޖިންނި ޝައިތާނުންގެ ސިފަ ޖައްސައިގެން ތިބެ އީދު ފާހަގަކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ކެނަބިސް އެތެރެކުރި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަރުތު ހަމަވާ ޕާޓީތަކަށް 44 މިލިއަން ދޫކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށި ޕެރޭޑު، މަސްވެރި ވަޒީރު ޝިޔާމުގެ ސަމާލު ކަމަށް

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ޑޯލީ ޗައިވާލާ ރާއްޖޭގެ ބީޗުގައި ސައިހަދާ ވީޑިއޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ހައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމައަށް ހަމަޖައްސަދިނުމުން ރައީސްގެ ޝުކުރު ސައުދީއަށް

ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން 19 ހައްޖާޖީއެއް މަރުވެއްޖެ

ސައިކަލުތަކުގައި ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް: ފުލުހުން

މާފަންނު ގެޔަކުން ހަރުފައެއް

ފަސް ސައިކަލެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި

ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީ: ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ތަހުގީގު ނިމެންދެން ބަންދަށް

އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު ދައްކުވައިދެނީ އެކުވެރިކަން: މޯދީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ސިލްސިލާ މާރާމާރީތަކެއް

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން ފެން ކަނޑާލުމުގެ މައްސަލަތަކެއް

އީދު ނަމާދަށްފަހު މާލޭގައިވެސް ބޮޑު އީދު ސައި

ފުލުހުން، ދިވެހި ފުލުހުން، ޕޮލިސް

މާލޭގައި މާރާމާރީއެއް، ދެ މީހަކު ހައްޔަރަށް

އީދުނަމާދުކުރާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް