ދީން

ލަދުވެތިކަމާ އިއްފަތްތެރިކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ މަތިވެރި ދެ ސިފަ: ހުތުބާ

އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކުރުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: އީދު ހުތުބާ

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީން މިނާގައި, ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ޙައްޖުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން އިސްކަން ދެއްވާ ވަލީ އަޙްދު އިޓަލީއަށް ވަޑައި ނުގަތް

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ޣައްޒާގެ 1000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ

ޢަރަފާތު ދުވަހަކީ އެދުވަހެއްގައި މާތް الله ދީން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވި ދުވަސް: ހުތުބާ

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ދީނީ ވާޖިބެއް: ހުތުބާ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕުވެސް މައްކާގައި

ހައްޖު އަޅުކަމަށް ފުރާ މީހުނަށް ސައުދީގައި ބޭނުންކުރެވޭ އުރީދޫ ސިމް ތައާރަފުކޮށްފި

ސިހުރުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކުރުން: ހުތުބާ

އެންމެ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޢިލްމު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހިމެނޭ: ހުތުބާ

އަމާންކަމުގެ މަގު ދޫކޮށްލާ، ދަހިވެތިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކަށް އޮތީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން: ހުތުބާ

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި ގުޅުން ގޯސްވެ އެއްވެސް ޙައްލެއް ނުފެނިއްޖެނަމަ، ވަރި ހުއްދަވާނެ: ހުތުބާ

ތިބާ ލިޔެ، ބުނެއުޅޭ، ކޮންމެ ޖުމްލައަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެއާ މެދު ސުވާލުވެވޭނެ ޖުމްލައެެއް: ހުތުބާ

އެންމެ ތުއްތުއިރުން ފެށިގެން ދަރިން، ނަމާދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިޔަތެއް: ހުތުބާ

ހުތުބާގައި ގޮވައިލެއްވީ ހެޔޮކަމެއް ކުރެވުމުން، އެކަމާ ބޮޑާ ނުވެ، އެ ހެޔޮކަމެއް ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމަށް!

އިސްލާމްދީނުގެ އަގީދާ ހިތުގައި ވަރުގަދައަށް އަށަގެންފިނަމަ، އެމީހަކަށް ދެންހުރި ހުރިހާކަމެއް ފަސޭހަވާނެ: ޚުތުބާ

ދެބައޮޑުވުމާއި، ނެތިމޮށުންފަދަ ބޮޑެތި ފާފަތަކުން ރޯދަވެރިޔާ ދުރުހެލިވާންޖެހޭ: ޚުތުބާ