ދީން

ނުބައި ރޭވުންތަކުން ވަޠަން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި, ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ހެޔޮޢަމަލުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ޚުތުބާ

އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގައި މާތްﷲ ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތަކީ ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުން: ޚުތުބާ

ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔުމަކީ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމުން މީހާ ދުރުކުރުވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދުނިޔެވީ ހަޔާތުގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނީ އީމާންކަން ވަރުގަދަކޮށްގެން: ޚުތުބާ

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންނަ ވަރަށްވުރެ ހަރުކަށި އުގޫބާތެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ކަންދެއްކުމެއް ނެތި, ސިއްރުން ސަދަގާތްކުރާ މީހާއަށް މާތް اللهގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

އެންމެ ނުބައި, ފާފަ ބޮޑު ދޮގަކީ އެކަމުން އެހެން މީހުންނަށް ގެއްލުންލިބޭ ދޮގު: ޚުތުބާ

ކުޑަކުދިންގެ ބަދުނަސީބު ސަފްހާތަކުގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިންގެ ދެބަސްވުންތައް ހިމެނޭ: ޚުތުބާ

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ވާޖިބަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަންކަމަށް ބާރު އެޅުން: ޚުތުބާ

ދަރިންނަށް އިސްލާމީ އަޤީދާ ކިޔަވައިދިނުމަކީ އަހަރެމެންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު މަސްއޫލިއްޔަތު: ޚުތުބާ

އެހެން މީހުންގެ އުނި ސިފަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާހު ކުރުން މުހިންމު: ޚުތުބާ

މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރާ ވެރިންނަށް މާތްﷲ ތައުފީގު ދެއްވާނެ: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި, ބޮޑެތި މަދަތުސާތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ތަނެއް: ޚުތުބާ

އަނެކާގެ ފަރާތުން ބަދަލުހިފަން އުޅޭ މީހަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް މަޢާފުކުރާ މީހަކަށްވާށެވެ.

ޖަޒާ ލިބުން އޮތީ ތިމާގެ ހިތުގެ ރަނގަޅުކަމާއި, ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް: ޚުތުބާ

އިންސާނާއަށް ކުރިމަތި ކުރައްވާ ބޮޑެތި އިމްތިހާނުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަލިވުން ހިމެނޭ: ޚުތުބާ