ދީން

Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

2 hours ago

ޙަލާލް ނޫން ފައިސާ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާ މާތް ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ: މުފްތީ މެންކް

4 hours ago

މައްސަލަ ގިނަވެ ، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ އުނދަގޫވާ މީހުން ، އެކަމުން އަރައިގަންނަން އޮތް މަގު

5 hours ago

ޤުރުއާނާއެކު އުޅޭ ޢާއިލާއެއް ދުވަހަކު ވެސް އަބާއްޖަވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ނުދާނެ

6 hours ago

ފައްޅިތަކަށް މުސްލިމުން ވަނުން

6 days ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

މާތް ﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭނީ ތިމާ ކައި އުޅޭ އެއްޗެއްސަކީ ޙަލާލު އެއްޗެހި ކަމުގައި ހަދައިގެން: ޚުތުބާ

1 week ago

ކައިވެނި ކުރުމަށް މައިންބަފައިން ނުޤަބޫލު ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

1 week ago

އޭ! ބިޒީ ޒުވާނާއެވެ. މައިންބަފައިން އެކަހެރިކޮށް ނުލާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ނަމަވެސް އެ ޢިއްޒަތްތެރީންނަށް ދޭށެވެ.

1 week ago

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ޚުތުބާއާ ކުޅެމުން އައި އައުން ބަދަލު ކޮށްލީ މިއަދުގެ މިނިސްޓްރީން: ޝެއިޚް އަނީލް

2 weeks ago

ޙަޤީޤީ ހާސިދާ: ފާފައިގެ އަނދިރިކަމުން، ހެޔޮކަމުގެ އަލިކަމަށް ދިވެހި އުޚުތަކު ދަތުރުކުރި މަގު

2 weeks ago

މަސައްކަތަކީ އެއާ ދުރަށް ގޮސްގެން ފުދުންތެރިކަން ހާސިލުކުރެވެން ނެތް ޒަރޫރަތެއް: ޚުތުބާ

2 weeks ago

ރޭޑިޔޯ ނުވަތަ ޓީވީއަށް ތަބާވެގެން ގޭގައިހުރެ ކުރާ ނަމާދު ޞައްހަވެގެން ވޭތަ؟

2 weeks ago

މަރުވެ ދިޔަޔަސް ފައިދާ ކުރާނެ ޗެލެންޖެއް!މި ޗެލެންޖާ ކުރިމަތިލަމާ!

2 weeks ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ނޫސްވެރިން އަދާ ކުރަމުން އެދަނީ، ވަރަށް ބޮޑު ދީނީ އަދި ޤައުމީ ވާޖިބެކެވެ: ޚުތުބާ

3 weeks ago

ތިޔަބައިމީހުން ޒިނޭއާ ގާތް ނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.: ޚުތުބާ

4 weeks ago

ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކި ނުކުރެވޭނެއެވެ.

4 weeks ago

މިއަހަރުގެ އާޝޫރާ ދުވަހަކީ މިހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަސް

1 month ago

ކާމިޔާބަށް އެދޭ މީހާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހަތަރުކަމެއް!

1 month ago