ދީން

ޙައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތް ކަން

2 days ago

މުޖުތަމައުގެ އަޚްލާޤީ ފެންވަރު ދަށްވަނީ ދަރިންނަށް ހަރުދަނާ ތަރުބިއްޔަތެއް ނުދެވޭތީ: ޚުތުބާ

3 weeks ago

ނަބިއްޔާ (ޞޢވ)އަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އުޅުއްވި ދިރިހުރި ޤުރްއާނެކެވެ: ޚުތުބާ

1 month ago

ޒަމާނީ ކަންތައްތަކަށް ދަރީން ހެއްލެނީ އެ ކަންކަމުން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާތީ: ޚުތުބާ

2 months ago

މުސްލިމުންގެ ކިބައިގައި ހުރުމަށް މާތް ﷲ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާކަން ބަލިކަށިކަމެއް!

2 months ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ޚުތުބާ: އެއްމުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

2 months ago

ރަމަޟާންއާ ވަކިވެގެންދާ އިރު މުއުމިން އަޅާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުއޮހޮރޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ!

2 months ago

މަރަށް ފިލަން ދުވި މީހާގެ ވާހަކަ!

2 months ago

މަހާނަ ގައުތަކުގައިވާ ތާރީޚްތަކުން މި ފިލާވަޅު ލިބުނު ހެއްޔެވެ؟

2 months ago

ވަކިވުމުގެ ކުރީން، ޢަލީގެ ސިޔަރަތުން ފިލާވަޅެއް!

2 months ago

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

2 months ago

އާޚިރަތަށް ޓަކައި ކޮއްތު އުފުލައިދޭ މީހާއަށް މަރުޙަބާއެވެ.

2 months ago

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ސަބަރިމާލާ އިސްލާމްވެއްޖެ

2 months ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ދުޢާގެ ސަބަބުން 32 އަހަރު ޙައްޖު ކުރި މީހާ

2 months ago

މައްކާ ފަތަހަކުރެއްވުމަށް ފަހު ކީރިތި ރަސޫލާ ޙަވާލުކުރެއްވި ގެފުޅުގެ ތަޅުދަނޑިކޮޅު ، މިއަދު ޝައިޚް ޞާލިޙްގެ އަތްޕުޅުގައި

2 months ago

ރަމަޟާން މަހާ އަލްވަދާޢު ކިޔަސް، ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމުގައި ދެމިތިބޭށެވެ: ޚުތުބާ

2 months ago

ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ތަކުރާރުކުރުން މުހިންމު ދުޢާއެއް!

2 months ago

މަސްޖިދުލްޙަރަމްގެ އިމާމުކަމުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފް ، ޝައިޚް ޣާމިދީ ދޫކޮށްލެއްވީ މާ މަތިވެރި ޝަރަފަކަށް ޓަކައި!

2 months ago