ދީން

މި ރަމަޟާން މަހަކީ ހަޔާތުގައި ބައްދަލުވާނެ އެންމެ ފަހު ރަމަޟާން މަސް ކަމަށް ދެކި ނަފްސު އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ހިތްތަކުގެ ފަރުވާއަކީ ދުޢާ, މި ދުޢާތަކުން ހިތްތަކަށް ފަރުވާ ދެއްވާ!

ނަރަކައިގެ ވާހަކަ ގިނަގިނައިން ދެކެވި އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަަހަންޖެހޭ:ޝައިޚް ޢަބްދުއްސަލާމް

މަގުމަތީގައި ދުއްވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާރުމިނާ ހިލާފަށް އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަކީ ނަފްސު ހަލާކަށް އެއްލައިލުން: ޚުތުބާ

އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންވީ ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް ދިމާވެފައިވާ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން: ޚުތުބާ

މުއްސަނދިކަމުގެ ހަގީގަތަކީ އަޅާއަށް ލިބިފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ފުދުންތެރިވުން: ޚުތުބާ

މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް: ޚުތުބާ

މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންނަށް އިހާނާތްތެރިކޮށް ހިތާމީހާ އަށް ދުނިޔެމަތީގައި އުގޫބާތް ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާންގައިވާ ވާހަކަތަކުން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށްދެވިގެން: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އިސްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

65 އަހަރު ވިޔަސް މިފަހަރު ޙައްޖަށް ދެވޭނެ، ކޯޓާތައް ވެސް ގިނަ

އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން އެކަކު އަނެކަކަށް ހެޔޮ މަގު ދައްކުވައިދޭން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ތިމާއަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ފުއްދައިގެން ހޭދަ ކުރުމަކީ އިސްލާމީ އިޤްތިޞާދުގެ މުހިންމު އަސާސެއް: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ އެކަމުގައި އުޅޭ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލައުނަތް ހައްޤުވެގެންވާ ކަމެއް: ޚުތުބާ

މުސްލިމުންގެ މޮޓޯއަކަށް ވާންޖެހޭނީ ހެޔޮކަން ކުރުމާއި، ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވުން: ޚުތުބާ

ދަރިފުޅުގެ ހިތްއަލި ކުރަން އެދޭނަމަ މިގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވާ

ރޮބާޓް ޑަވިލާގެ ހައިރާންކުރަނިވި ވާހަކަ: ނޯމާން އަލީ ޚާންގެ ދުލުން