ދީން

ޢިބްރަތްތެރިވާހަކަ : ނަމާދު ފަސްކުރަމުންދިޔަ މީހަކަށް ފެނުނު ބިރުވެރި ހުވަފެނެއްގެ ވާހަކަ

ނަމާދަކީ ދީނުގެ ތަބެވެ. ނަމާދު ޤާއިމްކޮށްފި މީހާ ދީން ޤާއިމް ކޮށްފިއެވެ. ފަހެ އަހަރެމެންގެ ޢަމަލު ތަކުގެ ހިސާބު ދައްކަން ޖެހޭ ދުވަހު ފުރަތަމަ ، ހިސާބު ބެލޭ ހުށީ ނަމާދާއި މެދުގައެވެ...

ހެޔޮމީހާއަކީ ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ދަތި އުނދަގޫކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފަތުރާ ﷲ އަށް ދަންނަވާ މީހުން: މެންކް

ޙަޔާތުގައި ދިމާވާ ތަފާތު ގިނަ އުނދަގޫ ދަތިކަންތައްތަކަށް ކެތްތެރިވެ ، ޙިކްމަތްތެރިކަމާއި ވިސްނުން އިސްކޮށް ކޮންމެ ޙާލަތަކީ ވެސް ހެޔޮ ޙާލަތެއް ކަމުގައި ދެކޭ މީހުންނަކީ ހެޔޮކަން&nbsp...

ތިން ޢަމަލެއްގެ މަތީގައި ދެމިތިބުމަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ކުރެއްވި މަތިވެރި ވަޞިއްޔަތް

ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް ރޯދަ ހިފުމަކީ ޚާއްޞަ އަޅުކަމެކެވެ. ﷲ ތަޢާލާގެ ދީލަތިވަންތަކަމާއި ފަޟުލުވަންތަވެރިކަމުން ރޯދަވެރީންނަކީ އެއިލާހުގެ ޙަޟްރަތުގައި ޚާއްޞަ މަޤާމެއ...

ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ﷲގެ ވަހީ ބަސްފުޅެވެ. މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރައެވެ. އެއީ އަޅުތަކުންއުޅެންވީ ގޮތުގެ ޤާނޫނެވެ. އިންސާނުންގެ ނަފުސްތަކަށް އޮތް ރޫޙީ ފަރުވާއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަ...

ކުރެވިފައިވާ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވެ ހިތްދަތިވާނަމަ އެއީ ވެފައިވާ އިޚްލާސްތެރި ތައުބާގެ ޢަލާމާތެއް: މެންކް

ފާފަތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށްޓަކައި ދެރަވެ ، އަދި އެ ފާފަތައް މަތިން ހަނދާންވުމުން ހިތްދަތިވެ ، ހިތަށް ވޭން އިހްސާސްކުރެވޭނަމަ އެއީ އީމާން ތެރިކަމާއި ވެފައިވާ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާގެ...

ދެއްކުންތެރިކަމަށް ސަދަގާތް ކުރުމަކީ ޢަޒާބު ލިބެނިވި ކަމެއް: ޚުތުބާ

އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢު ކުރައްވާފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޙިކުމަތެެއް ވާކަމަށާއި އެގޮތުން ޞަދަޤާތަކީ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ސުވަރުގެއާ ހަމައަށް ތިބާ ގެންގޮސްދޭނޭ ފާލ...

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަން ލިބިގަންނަމާ!

ހަފްތާގެ ތެރެއިން އަންނަ ޢީދުދުވަހަކީ ނުވަތަ އެންމެ މާތްދުވަހަކީ ހުކުރުދުވަސްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ދަންނަމުއެވެ. އެއީ އެދުވަހަކަށްޓަކައި އިރުއަރާ އެންމެ މާތް މަތިވެރ...

މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އަނބިމިހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ އިސްކުރާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.

ފޮނި ހުވަފެންތަކާއި އެކުގައި ދަރިފުޅު ބަލާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް އެދަރިފުޅަށް އަބަދުވެ އުފާވެރިކަން އެދޭ މީހަކީ މަންމަ އެވެ. އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެ މީހެއްގެ މަންމައަކީ އަހަރެމެންނަށ...

އިންސާނާގެ ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ދަނީ ލިޔުއްވަމުން ، ނުބެހޭ ކަންތަކާ ދުރުހެލިވެ ތިބޭ

މާތް ﷲ އިންސާނާ އަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތް ވަރަށް ވެސް ގިނަގުނައެވެ. އިންސާނާއަށް ނިޢުމަތްތައް ދެއްވުމަށްފަހު އެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވެ ރައްކާތެރިވުމަށް އެންގެވިއެވެ. އެހެންކަ...