ދީން

ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށް ސުލްހަވެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ ހަދިޔާއެއް ނޫން, އެއީ ދެވޭ ޒަހަރެއް: ޚުތުބާ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްދާ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި

މީހުންގެ ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށް, އަބުރު ނަގާލުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް:  ޚުތުބާ

ހުތުބާ ފެށުމަށްފަހު ހުކުރަށް އަންނަ މީހުންނަކީ މަލާއިކަތުންގެ ފަތްފުށްތަކުގައި ލިޔެވޭނެ ބައެއް ނޫން: ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންގެ ރުހުމަކީ, ދަރިންނަށް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށް ވުރެ އަގު ބޮޑު އެއްޗެއް: ޚުތުބާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންދޫދީން ފަތުރަން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

މުދައްރިސުންގެ ކިބައިން ހެޔޮ ނަމޫނާ ނުފެންނަ ނަމަ ކުދިން ބޮޑުވާނީ ކަތި ބިންގަލެއްގެ މަތީގަ: ޚުތުބާ

ރަހިމުގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަކީ އުމުރު ދިގުވެ، ރިޒުގު ތަނަވަސްވެ، ނުބައި މަރަކުން މަރުވެދިޔުމާއި ދުރުހެލި ކުރައްވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދަރިންނަށް ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދެއްވުމަށްޓަކައި މައިންބަފައިން އަދާކުރާ ދައުރަކީ ތަޢުރީފު ހައްގު މަސައްކަތެއް: ޚުތުބާ

މީހުންނަށް ހެޔޮ ކަންކަމަށް ނަސޭހަތްދޭ ބަޔަކަށް ވެއްޖެނަމަ, މުޖްތަމަޢު ތެރޭގައި ހެޔޮ އަމަލުތައް އާންމު ވާނެ: ޚުތުބާ

އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި ގެއްލުން ދިނުމަކީ އިސްލާމްދީން ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ

ޢާޝޫރާ ވިލޭރޭގައި “އާޝޫރާ ދުޢާ”ގެ ނަމުގައި ވަކި ދުޢާއެއް ކުރުމާއި ވަކި އަޅުކަންތަކެއް ކުރުމަކީ ދީނުގައި ނެތް ބިދުޢަ ތަކެއް: ޚުތުބާ

އަޅުކަމަކީ އިންސާނާއަށް ރޫހާނީ ސާފްތާހިރުކަމެއް ގެނެސްދޭ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ދެބައޮޑުވާ، ދޭތެރެ ޖައްސާ، މީހުންގެ އަބުރަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހު ގަދަފަދަ ޢަޒާބު ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ޙައްޖުމަހުގެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ޚުތުބާ

ނިކަމެތިންނަށް އަޅާލުމަކީ ތިމާއަށް ކުރެވޭ ނުބައި ޢަމަލުތަކުގެ ފާފަ ފުއްސަވައިދެއްވާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވުން, ވިސްނާލުން މުހިންމެ ކަމެއް!