ދީން

ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވާ އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމުގެ ޙުކުމް

3 hours ago

ފިރިމީހާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަދަކަމުން އަނބިމީހާއަށް މަޖްބޫރު ކުރެވިދާނެތަ?

2 days ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

އީމާންކަން ބަލިކަށިވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާހިލުކަމާއި ޣާފިލުކަން ހިމެނޭ: ޚުތުބާ

3 days ago

އަނބިމީހާގެ ނުރުހުމުގައި ޖިމާޢުވުމުގެ ޙުކުމް

3 days ago

ވަޒީފާ ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެފައިވީ ދިވެހި އުޚްތެއްގެ ޙަޔާތް ތަޙައްޖުދު ނަމާދުގެ ސަބަބުން އުޖާލާވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!

3 days ago

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!

1 week ago

އިސްލާމްދީން ވަނީ ހަތުރުވެރިކަމުގެ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވައިލައި އިސްލާމީ އުއްމަތް ސަލާމަތް ކޮށްފައި: ޚުތުބާ

2 weeks ago

އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުފާ ފާޅު ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާ ކުރާ ކަމެއް ނޫން: ޚުތުބާ

3 weeks ago

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

3 weeks ago

ދީނަކީ ފަރުދުންނާއި، އާއިލާއާއި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢު ގުޅުވައިވޭ ނިޒާމެވެ: ޚުތުބާ

1 month ago

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް މަންމައަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެނުލާ. މަންމަ މަރުވަމުން ދިޔައިރު ޖެހުނީ އެކަމުގެ ހިތާމަ ކުރަން

1 month ago

ހިއްމަތްތެރިޔަކަށް ވެވޭނީ ކިހިނެއް؟

1 month ago

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މީސް މީހުންގެ ގޭތެރެ ބެލުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް: ޚުތުބާ

1 month ago

އަނދިރިކަމަށްފަހު އަލިކަންވޭ، އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ: މުފްތީ މެންކް

1 month ago

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި ތިމާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެ ހަކަމެއް

1 month ago
Namaadhu, ނަމާދު hukuru, ހުކުރު

ޒަކާތަކީ މުދަލުގެ އަހުލުވެރިންނަށް ފަޤީރުންގެ ހެޔޮ ދުޢާ ލިބިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބެއް: ޚުތުބާ

1 month ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ، ނަމާދު އަޅަމުންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވުމުން ދިމާވި ބިރުވެރި ޙާލަތު

1 month ago

ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންނަކީ ޝަހީދުން!

2 months ago