ދީން

އަޅުގަނޑުގެ މިޔުޒިކީ ޙަޔާތުގެ އެއްޗެހި ފެތުރުމަކީ އަޅުގަނޑު ރުހޭ ކަމެއް ނޫން، އެއީ އަޅުގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް: ޢަލީ ރަމީޒް

2 hours ago

މާތް ﷲ ދެކެ ހަގީގީ ލޯބި ވުމަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟: މުފްތީ މެންކް

21 hours ago

ސުވަރުގޭގެ ތަޅުދަނޑިތައް ވަނީ އަހަރެމެންގެ ޖީބުގައެއް ނޫނެވެ.

3 days ago

ﷲ ގެ ނަންފުޅު ލިޔެފައިވާ ހެދުން ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

4 days ago

މަގުމަތީގައި ތިބޭއިރު، އެއްވެސް މީހަކަށް ތުރާލެއް ވާނެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން: ހުތުބާ

4 days ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ޒިނޭ ކުރުން ގިނަވެފައިވަނިކޮށް އައި ބިންހެލުން

7 days ago

އިންސާނާގެ ހުރިހާ ގުނަވަނަކުން ކުރާ ޢަމަލުތައް ދަނީ ލިޔުއްވަމުން، ނުބެހޭ ކަންތަކާ ދުރުހެލިވެ ތިބޭ!

7 days ago

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ޙަޔާތުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ގުނަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ ފަހު ބަސްކޮޅު، ކުރެވެނީ އެންމެ އިޙްސާސެއް، އެއީ ހިތާމަ!

1 week ago

މަހާނަ ގާ ތަކުގައިވާ ތާރީޚްތަކުން މި ފިލާވަޅު ލިބުނު ހެއްޔެވެ؟

1 week ago

ވަރިކުރެވިފައިވާ އަންހެނާގެ ފިރިއަކަށް ސުވަރުގޭގައި ވާނީ؟

1 week ago

ވަގު އައިޑީތަކުން ލިޔެ ކޮމެންޓް ކުރި ނަމަވެސް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ، އެމީހެއްގެ ފަތުގައި އެކަން ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާނެ: ހަމްޒާ ޔޫސުފް

2 weeks ago

ފިނިކަމެއް ނެތް ހުރަގެ ތަކުގައި މައިންބަފައިން ގެންގުޅޭކަމީ މިއަދު ފެންނަ ހަގީގަތެއް: ހުތުބާ

2 weeks ago

އުފާވެރި، ހިތްހަމަޖެހޭ، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބޭނީ ކިހިނެއް؟

2 weeks ago

ތިމާގެ ދުލުން ނުޙައްޤުން އަނެކާއަށް ކިޔާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް އަގު ދައްކަން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އޮތްކަން ދަންނާށެވެ:ޝެއިޚް ޒައިދު

2 weeks ago

ރަސްކަލަކަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ނިކަމެއްޗަކާ ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރި ބައްޕަގެ ވާހަކަ

2 weeks ago

ޙަލާލް ނޫން ފައިސާ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާ މާތް ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ: މުފްތީ މެންކް

2 weeks ago

މުސީބާތްތަކާއި އިމްތިހާންގެ ވަގުތުތައް ބައެއްފަހަރު ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ، އުއްމީދު ނަގައިނުލާ: މުފްތީ މެންކް

2 weeks ago

ޙަޤީޤީ ރަޙުމަތްތެރިންނަކީ ދަތިޙާލުގައި އެކުގައި ތިބޭ މީހުން: މުފްތީ މެންކް

2 weeks ago