ދީން

އަބޫ ހުރައިރާއަށް އިބިލީސް ދިން ހަދިޔާއެއްގެ ވާހަކަ

5 mins ago

ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޢަބްދުއްރާޒިޤްގެ ރައްދު: ޓިކްޓޮކްއަކީ މިޔުޒިކް ލާން މަޖުބޫރު އެއްޗެއް ނޫން!

4 days ago

ތުއްތު ދަރިފުޅު ދީނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން!

5 days ago

އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތާމަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ

2 weeks ago

ބަލިހާލުގައިވާ ތިބާގެ އަޚާއަށް ކެތްތެރިވުމަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރާށެވެ.

2 weeks ago

މޯނިންގ ވިއުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: މުޅި ގެ އަނދައި އަޅިއަށްވީއިރު ހަތިމު އޮތީ ނުއަނދާ!

3 weeks ago

މައިމީހާ، ދަރިފުޅަށް ކުރާ ރަހުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ﷲތަޢާލާ، އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ރަހުމްވެ ވޮޑިގަންނަވާ: ހުތުބާ

3 weeks ago

ޞާލިޙް އަނތްބެއްގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން

3 weeks ago

ބަލިކަށިވެފައިވާ އީމާންކަމުގެ ފަރުވާ

3 weeks ago

އަހަރެމެން ބަލައި ބޮޑުކުރި މައިންބަފައިން ހަރުކަށި އަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްނުލާށެވެ.

3 weeks ago

ނިރު ކޮލަމް: އަޅުވެރިއެއްގެ ހަޔާތުން ދުވަހެއް

3 weeks ago

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

4 weeks ago

އާޚިރަތަށް ޓަކައި ކޮއްތު އުފަލައިދޭ މީހާއަށް މަރުޙަބާއެވެ.

4 weeks ago

ބޭނުންވަނީ ޞަލާޙުއްދީން އަލްއައްޔޫބީ ފަދަ ލީޑަރުން

4 weeks ago

ދުނިޔެއާ ހިތާވާ މީހާއަށް ދުނިޔެ ދަންނަ މީހާ މުހިންމު،އާޚިރަތް ހޯދަން އެދޭ މީހާއަށް މުހިންމުވާނީ އެ ކަމަށް އެހީވާ މީހާ!

4 weeks ago

ޤުދުސްގެ މައްސަލަ އިސްލާމްދީނާ ވަތްކެއް ނުކުރެވޭނެ ، ޤުދުސްއަކީ މުސްލިމުންގެ ބިމެއް: ޚުތުބާ

4 weeks ago

ވިޔަފާރިވެރީންނޭވެ! ތިޔަށްވުރެ މާ ބޮޑު އަގެއްގައި ތިޔަ މުދާތައް ވިއްކާލެވެން އެބައޮތެވެ.

4 weeks ago

މިސްރުގެ ފަޤީރު އަންހެނަކަށް ﷲގެ މަދަދުވެރިކަން ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ

4 weeks ago