ދީން

ދުނިޔެއާއި ހިތާވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ދުނިޔެ ދަންނަ މީހުން މުހިންމު،އާޚިރަތް ހޯދަން އެދޭ މީހުންނަށް މުހިންމުވާނީ އެކަމަށް އެހީވާ މީހުން

23 hours ago

މުޖްތަމައެއްގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނެތި ގޮސްފިނަމަ އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލި، ދީނީ އަސާސްތައް ފުނޑުފުނޑު ވެދާނެ: ހުތުބާ

1 day ago

ހަސަދަވެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާނީ ކިހިނެއް؟

3 days ago

އަލީ ރަމީޒްގެ ނަސޭހަތް: ބާކީ އެންމެ ލާރިއެއް ދޭންޖެހޭ ނަމަވެސް އެ ދީ!

3 days ago

ސުލައިމާން އާލް-ރަޖުޙީގެ ވާހަކަ: ފައިސާއެއް ނެތް އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު

3 days ago

ވުޟޫގެ މަތީގައި ހުރުމުގެ ފައިދާތައް

5 days ago

‎މަރުވުމަށް ފަހު ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާ ގޮތް އެނގޭހެއްޔެވެ؟

6 days ago

ރުޅީގެ ތަންމަތީގައި ބުއްދި ނުނިންދަވާށެވެ.

7 days ago

ކުޑަ ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދެވިދާނެ ބައެއް ދުޢާ

1 week ago

ތިބާގެ ކުރިމައްޗަށް އަންނަށް ލަދުވެތި ވިޔަ ނުދޭށެވެ. ލިބޭ މިންވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭށެވެ.

1 week ago

އިސްލާޙްކުރަން ބައެއްފަހަރު އެންމެ އުނދަގޫ މީހަކީ ޚުދު ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފުސް: މުފްތީ މެންކް

1 week ago

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ﷲ ގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެރިވެގެންވާ ކަމެއް: ޚުޠުބާ

1 week ago

ދާއިމީ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ވަގުތީ ދުނިޔެ އާރާސްތުކުރާ މީހުންނާއި މެދު ހައިރާންވެއެވެ.

1 week ago

އޭ އަނބިންނާއިމެދު އިޙްމާލުވެފައިވާ ފިރީންނޭވެ. އެކަނބަލުން ބެލެހެއްޓި ގޮތާއިމެދު ސުވާލު ވެވޭނެއެވެ.

1 week ago

ﷲ ތަޢާލާއަށް ކުއްތަށް ނުވެ އެއިލާހާއި ދުރުގައި ތިބާ އުޅޭކަށް އެއިލާހު ރުހިވޮޑިއެއް ނުގަންނަވައެވެ.

1 week ago

މިސްކިތުގެ އަހުލުވެރީންގެ ޚިދުމަތުގައި ﷲ ތަޢާލާ ވަނީ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ލައްވަވާފައި

1 week ago

ތިމާގެ މަރަކީ ތިމާއަށް ނޫނީ އެހެން މީހުންނަށް އޮތް ރާޙަތެކެވެ.

2 weeks ago

ޔޫސުފް: އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ހާފިޒެއް

2 weeks ago