ދީން

ޑެލަވެއާ އަށް ކީ ވަދާޢީ ސަލާމް: ބައިޑަންގެ ލޮލުން ކަރުނަފުޅު

17 hours ago

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ 5 ކަމެއް

2 days ago

ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މާތްކަން ، ވަހީ ލިޔުއްވާ މާތް މަލާއިކަތުންނާ އެކުގައި ވުމުގެ މާތްކަން ވެސް ލިބިގަނެވިދާނެ!

2 days ago

ފާދިރީކަލޭގެއަކާއި، އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ ތިން ސުވާލެއްގެ ވާހަކަ

2 days ago

ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި ﷲ ތަޢާލާ ބަސްފުޅު ވަޙީ ނުކުރައްވާނޭ ތިން މީހެއް!

3 days ago

ތިބާ އައު ދުވަހަކަށް ލޯހުޅުވާލާނެ ފުރުސަތެއް ލިބުނީތީ ޝުކުރުވެރިވާށެވެ.

3 days ago

އޭ ނިކަމެތި އިންސާނާއެވެ. މަރު އައިސް ތިބާއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ވަގުތަކަށް ތައްޔާރު ހެއްޔެވެ؟

4 days ago

ހެޔޮ ޢަމަލުކުރާ މީހުން ސުވަރުގެ ވައްދަވާނީ، އެމީހުން ކުރި ޢަމަލުތަކާއި ގުޅޭ ދޮރުކޮޅުތަކުންނެވެ. : ޚުތުބާ

6 days ago

ﷲ ތަޢާލާ ލޯބިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަމަށް އެ އިލާހު ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ 8 ސިފައެއްގެ އަހުލުވެރީން

7 days ago

ދަތި އުނދަގޫ ޙާލަތްތަކުގައާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑު ވާނަމަ ކިޔަންވީ ދުޢާ

1 week ago

ނަމާދު ކުރާއިރުގައާއި، ކޮށް ނިމިގެން އަވަސް އަރުވާލާ މީހުން، ވިސްނާލުން މުހިންމު ދެ ޙަދީޘް

1 week ago

އިމާމަކީ "ވަގެއް" ކަމަށް ދެކި އަހަރު ދުވަސް ހޭދަ ކޮށްލި ދެމަފިރިއެއްގެ ވާހަކަ!

1 week ago

ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭ ، ވަގުތު ހޭދަ ކުރަން ނުޖެހޭ ޞަދަގާތެއް!

1 week ago

އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޙުކުމް ، މި ޙަދީޘާ މެދު ވިސްނާލައްވާ!

1 week ago

ޒިނޭ ކުރާ މީހާއަށް ދުނިޔޭގައިވާ ތިން ކަމަކާއި އާޚިރަތުގައި ވާ ތިން ކަމެއް!

1 week ago

މަސްޖިދުލްޙަރަމްގެ އިމާމުކަމުގެ މަތިވެރި ޢިއްޒަތާއި ޝަރަފް ، ޝައިޚް ޣާމިދީ ދޫކޮށްލެއްވީ މާ މަތިވެރި ޝަރަފަކަށްޓަކައި!

2 weeks ago

ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ތަކުރާރުކުރުން މުހިންމު ދުޢާއެއް!

2 weeks ago

"ދީނުގެމަގު" : އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމާއި މުހިންމު ދަރުސްތައް ހިމެނޭ ފައިދާހުރި މަޖައްލާއެއް!

2 weeks ago