ދެން އެމްވީ

އަހަރެމެން ހެއްދެވި ފަރާތަށް އިޖާބަ ނުކުރެއްވެވޭނެ ދުޢާއެއް ނުވޭ، ހިތްވަރު ކުރޭ!: މުފްތީ މެންކް

6 days ago

ރައީސް ވައުދުވީ ވަޒީފާގެ ބިރު ފިލުވާލަން، އެމްޓީސީސީން ފެންނަނީ އޭގެ އިދިކޮޅު!

1 week ago

ޚުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ ހުރިހާ ސިފައެއް މި ސަރުކާރުން ދަނީ ފެންނަމުން: ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަތީފް

1 week ago

ވަގު އައިޑީތަކުން ލިޔެ ކޮމެންޓް ކުރި ނަމަވެސް މަލާއިކަތް ބޭކަލުން ، އެމީހެއްގެ ފަތުގައި އެކަން ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާނެ: ހަމްޒާ ޔޫސުފް

3 weeks ago

ޙަލާލް ނޫން ފައިސާ ހޯދާ މީހުންގެ ދުޢާ މާތް ﷲ އިޖާބަ ނުކުރައްވާނެ: މުފްތީ މެންކް

3 weeks ago

މުސީބާތްތަކާއި އިމްތިހާންގެ ވަގުތުތައް ބައެއްފަހަރު ދިގުދެމިގެން ހިނގައިދާނެ، އުއްމީދު ނަގައިނުލާ: މުފްތީ މެންކް

3 weeks ago

ރޭޕްގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދުލުން: މުޅި ހަޔާތުގައި މިގެންދަނީ އެކަމުގެ ވޭން ތަހައްމަލް ކުރަމުން!

4 weeks ago

ޙަޤީޤީ ރަޙުމަތްތެރިންނަކީ ދަތިޙާލުގައި އެކުގައި ތިބޭ މީހުން: މުފްތީ މެންކް

4 weeks ago

އަހަރެމެން އެދޭ ކަމެއްވުން މާތް ﷲ ފަސްކުރައްވަނީ، އެކަމެއްވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތަށްޓަކައި: މުފްތީ މެންކް

4 weeks ago

އަނެކުން ތިބާއާއި މެދު ދެކޭ ގޮތާއި ތިބާ ނުވިސްނާށެވެ. - މުފްތީ މެންކް

4 weeks ago

ފާފަފުއްސެވުމަށް ދާންދެން ޝަފާޢަތްތެރި ވާނޭ 30 އާޔަތް

4 weeks ago

ކައިވެންޏަށްފަހު ޒިނޭކުރާ މީހުންނަށް އެކުރެވެނީ ވަރަށް ވެސް ނުބައި، ބިރުހުރި ޢަމަލެއް: މުފްތީ މެންކް

4 weeks ago

ދިވެހިންގެ އިހްތިރާމް އަހަރެމެން ކުރިން ހޯދިން: އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ލެފްޓިނެންޓެއް

4 weeks ago

ހަގީގީ ހާދިސާ: ވެމްކޯގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން ބަދަލުވި ދިރިއުޅުން!

4 weeks ago

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުން : އެތަައް ބަޔަކަށް ނިކަމެތިކަން ލިބެމުންދާ މައްސަލައެއް

1 month ago

ބޭނުން ކޮށްފައިހުރި ކޮންޑަމް ސާފުކޮށް އަލުން ވިއްކަމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި 

1 month ago

"އެއް ދަންތޫރައިން ސަލާމަތްވުމަށް އަނެއް ދަންތޫރައިގެ މަޅިމައްޗަށް އެރުމަކީ މޮޔަ ކަމެއް"

1 month ago

ދިރިއުޅުން ހަނިވެ،ކަނިވި އަލިފުތާ، ދުނިޔޭން ވަކިވުމުގެ ކުރިން ކުލުނުގެ ރަހަ އަލުން އިޙްސާސް ކޮށްލުމުގެ އުއްމީދުގައި!

2 months ago