ދެން އެމްވީ

ވަޒީފާ ގެއްލި ގޮތް ހުސްވެފައިވީ ދިވެހި އުޚްތެއްގެ ޙަޔާތް ތަޙައްޖުދު ނަމާދުގެ ސަބަބުން އުޖާލާވި ގޮތުގެ ވާހަކަ!

3 days ago

ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ކޯސްތައް ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓުން ހިންގަން ފަށަނީ

3 days ago

ރުމާލު2ގެ ހުކުމް ،ޕީޕީއެމްއަށް އުފާވެރި ކަރުނައިގެ ދުވަހެއް!

5 days ago

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ކުރަމުން އައި ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވި އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތް!

1 week ago

"މިނިވަންކަމުގެ ދިފާޢުގައި ، ދިވެހީން"ކެންޕޭންގެ ހިނގާލުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވައިފި

2 weeks ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ، ނަމާދު އަޅަމުންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވުމުން ދިމާވި ބިރުވެރި ޙާލަތު

2 weeks ago

ދީނީކަންކަމަށް ސަރުކާރުންދޭ އަހަމިއްޔަތުކަން ކުޑަކަމަށް ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަ ކުރޭ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ

3 weeks ago

ބިޑްކުރުމެއް ނެތި ތިމަރަފުށީން ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރަނީ!

3 weeks ago

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލަ ޖެހުމުން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

3 weeks ago

އެމްއެންޕީއިން މެމްބަރޝިޕް ފޯމް، ވަގަށް ފުރައިފައިވާ މައްސަލައެއް!

4 weeks ago

އަނދިރިކަމަށްފަހު އަލިކަންވޭ، އެއްވެސް ތޫފާނެއް އަބަދަކު ދެމިއެއް ނޯންނާނެ: މުފްތީ މެންކް

1 month ago

މަޖީދިއްޔާ ސުކޫލްގެ އިންޑިއާ ދަރިވަރެއް ޤުރުއާނަށް ޖޯކް ޖަހައި މަލާމާތްކުރި މައްސަލައެއް!

1 month ago

100 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ: އަނެއްކާވެސް މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

1 month ago

ޙަޤީޤީ ވާހަކަ: އައުރަ ނިވާކުރުމަށް އިންކާރުކޮށް ، ނަމާދު އަޅަމުންދިޔަ އަންހެނަކު މަރުވުމުން ދިމާވި ބިރުވެރި ޙާލަތު

1 month ago

ގެނބިގެން މަރުވާ މީހުންނަކީ ޝަހީދުން!

2 months ago

ރީނދޫ ދަތްޕިލަ ހުދުކޮށްލުމަކީ ދާދި ފަސޭހައިން ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެއް

2 months ago

ތިޔަހެން ނުހުރެ އަވަހަށް މީހަކާ އިންނާށެވެ.

2 months ago

އުފާވެރި ޚަބަރެއް! ކަސްރަތުނުކޮށް ވެސް ބަނޑު ހިންދައިލެވިދާނެ!

2 months ago