ރިޕޯޓު

"ލޯތްބާއެކު، ހެޔޮހިތުން" ވިޒިޓް ލާމު އަތޮޅުން ލާމުގެ ރައްކާތެރިކަމަށް!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން "ވިޒިޓް ލާމު އެޓޯލް" ގެ ފަރާތުން އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ލާމު އަތޮޅު މިބަލިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ...

ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ މުހިއްމުކަން އެނގެންވީ އެމީހަކު ނެތް ދުވަހަކުން ނޫނެވެ.

ތިމާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް ހުންނަ ނަމަ އަމިއްލަ ނަފުސާ މިސުވާލުތައް ކޮށްލަ ބަލާށެވެ. އެ ރަހުމަތްތެރިޔާގެ މެސެޖުތައް ފެނުމުން އަޅާ ނުލާ ހުރިން ހެއްޔެވެ؟ އެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ގުޅާފައި...

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 6 މިލިއަނަށް، ބަލިފެތުރެމުން ދިޔަ ގޮތަށް ނަޒަރެއް

މުޅިދުނިޔެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 6 މިލިއަނަށް އަރައިފިއެވެ. މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ 214 ގައުމަކަށް މިބަލި ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމ...

މަންމަގެ ލޮލުން އޮހޮރުނު ކަރުނައިގެ ބަދަލުގައި ކިޑްނީ ހަދިޔާކުރި ދިވެހި ޒުވާނެއް :''މަންމަގެ ޙައްޤުގައި މިއީ ކުޑަކުޑަ މިންވަރެއް"

ދަރިންނަށްޓަކައި އެއްވެސް ޝަކުވާއަކާއި ނުރުހުމަކާއި ނުލާ ، ވޭނާއި ތަކްލީފް އުފުލާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެއް ވާ މީހަކީ މައިން ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. މައިމީހާގެ ބަނޑުގައ...

"ވާރސްޓް ސިނާރިއޯ"އަށް ތައްޔާރު އެކަމަކު އޮމާންކޮށް ހޯމް ކަރަންޓީނެއް ނިންމާލެވޭނެވަރުގެ އިންތިޒާމް ސަރުކާރުގައި ނެތް

2019 ވަނަ އަހަރު ނިމެން އުޅެނިކޮށް ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވުހާންއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް އެގައުމުގައި ފެތުރެން ފެށީންސުރެ ހުރިހާ ގައުމު ތަކަކުން ވެސް ތިބީ މިކަމަށް ފާރަވެރިވެ...

ފެބްރުއަރީ 7 އާއި " އުކުޅަހު ބަޣާވަތް" ތަޖުރިބާއަކަށް ފުދޭނެ

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އޮތްގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. މަޖިލީހުގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައިގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން...

އެކުގައި ނަންގަވާ ސޯޓްބުރިލީ ފޮޓޯއަކުން މިކަން ނިންމާލެވޭނެ؟

ސިޔާސީ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދޮންވެ ފައްކާވާހެން އެބަ ހީވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ބަދަލުވަމުންދާ މިސްރާބުންނެވެ. 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 96000 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެން ނަމަވެސް އި...

އެންމެންނާއިވެސް ގުޅޭ، މަޖާ މިޒާޖެއްގެ އަފްރާޙް: ހީނުކުރާފަދަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްފައިވޭ!

މިއީ ނޫސްވެރިންނަށް ހަމަޔަގީނުން އައު މޫނަކަށް ނުވަތަ ނުދަންނަ މޫނަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބ. މާޅޮހަށް އުފަން މުޙައްމަދު އަފްރާޙް (49އ.) އަކީ އޭނާއާއި ވާހަކަ ދައްކައިފި ކޮންމެ މީހަކު&nbs...

ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި "ނެތިމޮށެނީ"އެވެ!

ވަރަށް ބޮޑަށް މާފުކުރައްވާާށެވެ! ލިޔަން މިއުޅެނީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ހިތްޕުޅާވެދާނެފަދަ ލިޔުމަކަށް ނުވެދާނެތީއެވެ. ނަމަވެސް އަދު&nb...