dhen logo

ފައްސިޔަ ދަތުރު

މިދިޔަ އަހަރު "ދެން"ގައި އެންމެ ހިނގި އެއް ސެގްމެންޓަކީ "ފައްސިޔަ" ސެގްމެންޓެވެ. މި ސެގްމެންޓަކީ ކޮންމެ އަަހަރަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމަށް ޚާއްސަ ސެގްމެންޓެވެ. މިދިޔަ އަހަރު "ދެން"ގެ ފައްސިޔަ ޓީމުން ދިޔައީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލްތައް

އަހަރުގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އާޓިކަލްތައް

އަހަރުގެ ޝަޚްސިއްތު

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް

އަހަރުގެ ހިންގުންތެރިޔާ

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު

އަހަރުގެ ނިއުސް މޭކަރސް

މުޙައްމަދު ނަޝީދު
ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް

މީޑިޔާއާ ރައްޓެހި ކުންފުނިތައް

ވިހިބާވީސް

11,236

ޚަބަރު

1.72 މިލިޔަން

ޔޫސަރުން

18.1 މިލިޔަން

ޚަބަރު ކިޔާފައިވޭ

މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި "ދެން" ގައި 11,236 ޚަބަރު ޝާއިޢު ކުރެވުނުއިރު، 18.1 މިލިޔަން ފަހަރު ދެންގެ ޚަބަރުތައް ކިޔުންތެރިން ކިޔާފައިވެއެވެ.