18th June 2024, Tuesday

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާ, ދުނިޔޭގެ ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އިޤްތިޞާދަށްވުމުގެ އަޒުމުގައި

ޖީ7 އިން އިންޑިއާއަށް އިންވެސްޓް ކުރަނީ

އިންޑިއާއަށް އިންވެސްޓް ކުރާ އިންވެސްޓަރުން އިތުރުވަނީ

ޗައިނާއިން ދެކެނީ ޓައިވާން ހިފުމަކީ ޤައުމީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި: ޓައިވާން

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އަޟްހާ އީދާއި އުޟްހިޔާ ކަތިލުން

ބޭބެގެ ލެގަސީ ދަމަހައްޓަން، ކޮއްކޮ ރިޒާއަށް މިއީ ބޮޑު ޒިންމާއެއް

ހައްލު ލިބޭނީ އެންމެން އެއް މޭޒަކަށް އައިސް ގާނޫނަށް އެއްބަސްވެގެން: މޭޔަރު

ލައުޝާން: 122 މީޓަރު އަޑިއަށް ފީނާ ރެކޯޑެއް!

ޕީއެންސީގެ ސުޕަމެޖޯރިޓީއާއިއެކު އުއްމީދީ މަޖިލީހެއް

ހަ މަސް ކާމިޔާބު، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގިނަ: މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު

ވިޔަފާރި
ދީން

އުފާ ފާޅުކުރުމުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ ގޮތްތައް ކޮޕީކުރުން ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ: އީދު ހުތުބާ

ދިވެހި ހުރިހާ ޙައްޖާޖީން މިނާގައި, ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ޙައްޖުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން އިސްކަން ދެއްވާ ވަލީ އަޙްދު އިޓަލީއަށް ވަޑައި ނުގަތް

ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިއަހަރު ޣައްޒާގެ 1000 މީހުން ބައިވެރިވާނެ