އެކި ދާއިރާތަކުން ތުރުކީއާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް، އެ ޤައުމުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ހިޔާފްލެޓުގެ ފިނިޝިންއަށް ދިޔަ ޚަރަދު ރައީސް މުޢިއްޒު ދެއްވާނެ: ފަޒުލް

ތުރުކީއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ މަހުން ޓެރިފް ކަނޑާލުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޗައިނާއިން މިޔަންމާ ބޯޑަރު ކައިރީގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބާއްވައިފި

ޗައިނާގެ އުތުރުގައި ކުޑަކުދިންގެ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތައް އިތުރުވަމުންދަނީ

ހިމަލަޔަން ޓަނަލުން ތާށިވެފައި ތިބި އެންމެން ސަލާމަތްކުރުމުން އިންޑިއާ އުފާވެއްޖެ

އިންޑިއާއިން ބައޯ ގޭސް ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

މިނިސްޓަރު ޝަހީމްގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ހަލުވި ދުވެލީގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ކުރީގައި

އައު ރިޔާސީ ދައުރަކަށް އަލިވިލުން: ހުވައި ކުރެއްވި މައިދާނާއި ތަޤުރީރުން ހާމަވީ ޤައުމީ ލޯބި

ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް، ރައީސް ޞާލިހު ދެ ދުވަސް ގާސިމްގެ އަރިހުގައި

އެންޓިކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި، ނަތީޖާ އަނބުރައިލެވިދާނެތަ؟

ނިންމުން 23: ޑރ. މުއިއްޒު ހުންނެވީ ކޮންފިޑެންސާއެކު، ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް؟

ނަން ނުކޮށް ހިފަން ދޭ ރިޝްވަތު

ވިޔަފާރި
ދީން

މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅަށް އަދާކުރާ ވެރިންނަށް މާތްﷲ ތައުފީގު ދެއްވާނެ: ޚުތުބާ

ފަލަސްތީނަކީ އިސްލާމީ ޢިލްމުވެރިންގެ ޢިލްމީ ފޮތްތަކާއި, ބޮޑެތި މަދަތުސާތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ތަނެއް: ޚުތުބާ

އަނެކާގެ ފަރާތުން ބަދަލުހިފަން އުޅޭ މީހަކަށް ވުމުގެ ބަދަލުގައި އޯގާތެރިކަން އިސްކޮށް މަޢާފުކުރާ މީހަކަށްވާށެވެ.

ޖަޒާ ލިބުން އޮތީ ތިމާގެ ހިތުގެ ރަނގަޅުކަމާއި, ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށް: ޚުތުބާ