ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ރެއިލްވޭ އެކްސިޑެންޓް: ހާދިސާ ހިނގީ ނުބައި ސިގްނަލެއް ދެވިގެންކަމަށް ބެލެވޭ

ދެ ދަރިންނާއެކު ކާރުގައި ރޯވި އިރުވެސް މަންމަ ހުރީ ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަން!

އިންޑިއާ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ހަލުވި ދުވެލީގައި: ޖައިޝަންކަރު

1.5 ބިލިއަން އާބާދީގެ ގައުމެއްގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ހުރިހާ ތަނަކުން ވެސް އިހުތިރާމް ހައްގު: ސޭމް ޕިޓްރޯޑާ

ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

އެންމެންގެ އޮތީ އެއް އަމާޒެއް، އެކަމަކު ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވިދާނެތަ؟

ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވުން, ވިސްނާލުން މުހިންމެ ކަމެއް!

އަދިވެސް ވަގުތު އެބަ އޮތެވެ. ދުރުވާށެވެ.

ނަޞްރު: ދުވޭ!ދުވޭ!ދުވޭ!

ބިލް ބޮޑުވި ގޮތް އެޕުން ބަލައިލެވޭނެ، އެއީ ސްޓެލްކޯގެ އަތްމަތީގައި އޮތްކަމެއްނޫން!

އާޔަތުﷲ ، ހުރިހައި ޚިދުމަތެއް ގާޑިއަލުގައި އުފުލުމުގައި 

ވިޔަފާރި
ދީން

ކުއްލި މަރުތައް ގިނަވުން, ވިސްނާލުން މުހިންމެ ކަމެއް!

ދޮގުހެދުމަކީ މީހާގެ އަޑިނުބައިކަން ހާމަކޮށްދޭ ސިފައެއް: ޚުތުބާ

ގޭގެ މާޙައުލު އުފާވެރި ތަނަކަށް ހެދޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ރަޙުމް ކޮށްގެން: ޚުތުބާ

އެންމެ ވަރުގަދަ މީހާއަކީ ރުޅި އަންނަހިނދު, ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މީހާ: ޚުތުބާ