ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަކީ ފިނޑި ޢަމަލެއް: ޢަމްރު

ޑިމޮކްރެޓްްސްއާ ގުޅޭ މީހުން ހުއްޓުވަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ނަޢީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ތިން ވަނަ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލިހުގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

އީރާނާއި އަފްޣާނިސްތާނާ ދެމެދު ޙަމަލާ ބަދަލުކޮށްފި

ތާލިބާނުންނާއި އީރާން ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިމަތިލުންތަކެއް

ދުއްވަމުންދިޔަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ދޮރުހުޅުވި ފަސިންޖަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ނަޞްރު: ދުވޭ!ދުވޭ!ދުވޭ!

ބިލް ބޮޑުވި ގޮތް އެޕުން ބަލައިލެވޭނެ، އެއީ ސްޓެލްކޯގެ އަތްމަތީގައި އޮތްކަމެއްނޫން!

އާޔަތުﷲ ، ހުރިހައި ޚިދުމަތެއް ގާޑިއަލުގައި އުފުލުމުގައި 

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުއާންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން , ކްރަންޗް ތެރޭގައި

ރޯދަ މަހާއި ދިވެހިންގެ އާދަކާދަ

ޝައުގެއް ނެތް ނިންމުމެއްގެ އިންތިޒާރުގައި

ވިޔަފާރި
ދީން

ގޭގެ މާޙައުލު އުފާވެރި ތަނަކަށް ހެދޭނީ އެކަކު އަނެކަކަށް ރަޙުމް ކޮށްގެން: ޚުތުބާ

އެންމެ ވަރުގަދަ މީހާއަކީ ރުޅި އަންނަހިނދު, ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މީހާ: ޚުތުބާ

ފާފައަކީ އެކަމުގެ ނަތީޖާ އެކަންކުރާ މީހާއަށާއި މުޅި މުޖްތަމަޢަށް ކުރާނެ ކަމެއް: ޚުތުބާ

ޒަވާޖީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބުވުމުގެ އަސާސަކީ އިޙްތިރާމް ކުރުން: ޚުތުބާ