!ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

ރާއްޖޭގެ 8ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ninmun23.dhen.mv
Breaking News dhen breaking news

ޕީއެންސީގެ ރައީީސްއަކަށް އިންތިޚާބީ ރައީީސް މުޢިއްޒު

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހު

އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީީސް ޕީއެންސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ، ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން: ހީނާ

ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 50 އިންސައްތަ ތާއީދާއެކު ޕާޓީއާއި ގުޅުމަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ރައީސް ޞާލިޙް

މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ދިނީ ތ. ގުރައިދޫ އިން!

ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރައީސް ޞާލިޙް ޚާއްޞަ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގެއްލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރައީސް ނަޝީދު އަދި ޑިމޮކްރެޓްސް: އިބުރޭ

ރައީސް ޔާމިން އަކީ ކުށެއްނެތް މައުސޫމް ބޭފުޅެއްކަން މިއަދު ސާބިތުވެއްޖެ: ޖަމީލް

އެއް ސިޓީއަކުން އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް މުޢިއްޒަށް ދިނީ ފުވައްމުލަކުން!

އިމްރާންގެ ނަޞޭހަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޢިއްޒުއަށް: މި ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރު ސާބިތުވެ ހުންނަވާ

ބަރުލަމާނީ ވޯޓު ނަގަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޤާސިމް އެދިލައްވައިފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒަށް, އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޯދީ މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމާމެދު މުޅި ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ: ރޮޒައިނާ

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޗައިނާއަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރަން އެމެރިކާއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ދިރިއުޅޭ އަފްޣާން ރެފިއުޖީން ފޮނުވައިލަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި އިދިރުޅޭ އަފްގާނިސްތާނުގެ ރެފިއުޖީން ފައިބަން އެންގުމުން ކަންބޮޑުވުން

ބެންކޮކްގެ ސިއާމް ޕަރަގޮން މޯލްގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގައި ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވިތޯ ބަލަން ފަށައިފި

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް، ރައީސް ޞާލިހު ދެ ދުވަސް ގާސިމްގެ އަރިހުގައި

އެންޓިކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި، ނަތީޖާ އަނބުރައިލެވިދާނެތަ؟

ނިންމުން 23: ޑރ. މުއިއްޒު ހުންނެވީ ކޮންފިޑެންސާއެކު، ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް؟

ނަން ނުކޮށް ހިފަން ދޭ ރިޝްވަތު

ނިންމުން 23: ހިސާބު ޖަހާނީ ކިހިނެއް؟

ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް "ސިޔާސީ ވާހަކަ" ދައްކަން މަޖުބޫރުކުރި ހަމްދާ!

ވިޔަފާރި
ދީން

ހިޔާލު ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ދޫކޮށް ސުލްހަވެރިކަން އިސްކުރަން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ރިޝްވަތަކީ ހަދިޔާއެއް ނޫން, އެއީ ދެވޭ ޒަހަރެއް: ޚުތުބާ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްދާ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި

މީހުންގެ ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށް, އަބުރު ނަގާލުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް:  ޚުތުބާ