އެމްޑީއޭއަކީ “އަންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި އޮތް ދާ އެތީގެ” ގޮތުގައި ރައީސް ސިފަކުރައްވައިފި

މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިވެގެންދިޔަ މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙް

އަދާަލަތުގެ ހުޅުމާލެ ގޮފި، މުޢިއްޒު ފަޅިއަށް!

މަސައްކަތްކުރަންވީ ވަގުތީ ގޮތުން ވަކިވެގެންދިޔަ މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް: ރައީސް ޞާލިޙް

އައްޑޫއަށް އަނިޔަވެރިވާ ސަރުކާރަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: އަސްލަމް

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ޑޮލަރުގެ ރޭޓު 15 ރުފިޔާއިން ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާނަން: ރައީސް ޞާލިޙް

ވޯޓުލާ ވަގުތު މާލޭގައި ބޮޑެތި އުޅަނދުތައް ދުއްވުން މަނާ!

ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން ވާހަކަ ފެތުރިޔަސް، މި ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކޮށްފައިހުރި ކަންކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ: މުއިއްޒު

އެމްޑީއޭއިން ރައީސް ޞާލިޙް ދޫކޮށްލެއްވިނަމަވެސް އަދާލަތުން ތިބީ އެމަނިކުފާނާއިއެކު، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ: އިމްރާން

ރީކޯ މޫސަގެ ސުވާލެއް: މޭޔަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނު ބޭފުޅަކަށް ވެރިކަން ހަވާލުކުރަންވީތޯ؟

ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ހަފްތާއަކު ދެ ދުވަހު ޗުއްޓީ ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އޮނިގަނޑާއި މުސާރަތައް އިންޓަނޭޝަނަލް އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރާނަން: މުއިއްޒު

ކާޑެއްދޫއަށް ދިއުމަށް އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފުތަށް ކުޑަކޮށްދިނުމަށް، ތިނަދޫއާއި ކާޑެއްދޫ ބުރިޖަކުން ގުޅާލާނަން: މުއިއްޒު

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ނޭޕާލް އަރާނީ ކޮންކޮޅަކަށް?

އަޅުގަނޑަކީ ޕާކިސްތާނުގެ ކޮރަޕްޓް، އަނިޔާވެރި ނިޒާމާ ދެކޮޅު މީހެއް: ޕާކިސްތާނުގެ ލީޑަރު އަލްތާފް ހުސައިން

ޗައިނާގެ އާބާދީ މުސްކުޅިވަނީ

ފިލިޕީންސުން ދެބަސްވެފައިވާ ޝޮލްގައި ހުރި ޗައިނާގެ ހުރަސް ނަގައިފި

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ޑރ. މުއިއްޒު ރައްޔިތުންގެ އަރިހަށް، ރައީސް ޞާލިހު ދެ ދުވަސް ގާސިމްގެ އަރިހުގައި

އެންޓިކެމްޕެއިން ސްޓްރެޓެޖީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފައި، ނަތީޖާ އަނބުރައިލެވިދާނެތަ؟

ނިންމުން 23: ޑރ. މުއިއްޒު ހުންނެވީ ކޮންފިޑެންސާއެކު، ކަންބޮޑުވުމެއް ނެތް؟

ނަން ނުކޮށް ހިފަން ދޭ ރިޝްވަތު

ނިންމުން 23: ހިސާބު ޖަހާނީ ކިހިނެއް؟

ގިނަ ޒުވާނުންތަކެއް "ސިޔާސީ ވާހަކަ" ދައްކަން މަޖުބޫރުކުރި ހަމްދާ!

ވިޔަފާރި
ދީން

ރިޝްވަތަކީ ހަދިޔާއެއް ނޫން, އެއީ ދެވޭ ޒަހަރެއް: ޚުތުބާ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށްދާ އަންހެނުން ހެދުން އަޅަން ޖެހޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅައިފި

މީހުންގެ ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކޮށް, އަބުރު ނަގާލުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް:  ޚުތުބާ

ހުތުބާ ފެށުމަށްފަހު ހުކުރަށް އަންނަ މީހުންނަކީ މަލާއިކަތުންގެ ފަތްފުށްތަކުގައި ލިޔެވޭނެ ބައެއް ނޫން: ޚުތުބާ