މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ދެ އަހަރު ތެރޭގައި ކުުންފުނިތަކަށް ފެނަކައިން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުމަށް: މުއާޒް

އެމްޕީއެލްގެ ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ޕޮލިސީގެ ދަށުން 3 މުވައްޒަފަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ދީފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަލުން ރީރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 14ގައި ހުޅުވާލަނީ

ޚަބަރު
ބޭރު ޚަބަރު

ޕާކިސްތާނުގެ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ޝަހްބާޒް ޝަރީފް

އިންޑިޔާގެ ސީރަމްއިން ސަރވައިކަލް ކެންސަރު ގެ ވެކްސިން ސަޕްލައި އިތުރުކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގައި ކުޑަކުދިންގެ ރޭޕް ކޭސްތައް ގިނަ

ގުދުރަތީ ކާރިސާތަކުން ޕާކިސްތާނަށް ނުރައްކާ

ގެލަރީ
ލައިފްސްޓައިލް   &   މުނިފޫހި ފިލުވުން
ރިޕޯޓް

ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު 10 ރަށަކަށް: ރައްޔިތުންނަށް އުއްމީދުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ ތަޅުމުގައި ގުގުމަން ޖެހޭ ވާހަކައަކީ ސަބާ މިދައްކާ ވާހަކަތައް ނޫންތޯ؟

ސީރިޔާއިން ރާއްޖެއަށް އައި މީހުން; ދެން އެ މީހުންނަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

ހުއްޓިފައި އޮތް އާރުޑީސީގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް ޖަހަން އަލީ ޒާހިރު ތައްޔާރު!

އުމުރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު ސޯޝަލް ހައުސިން ސްޓޭންޑާޓް މަތިކޮށްލަން ޙަމްދާން ހުރީ ތައްޔާރަށް

އޮޓޯ މޯޑުގައި އޮތް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާލުމުގެ ޒިންމާ, ވިޔަފާރިއާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ފަރިތަ ޝަކީލަށް!

ވިޔަފާރި
ދީން

ނުބައި ރޭވުންތަކުން ވަޠަން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ: ޚުތުބާ

ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި, ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބޭނެ: ޚުތުބާ

ވަގުތު ފާއިތު ނުވަނީސް ހެޔޮޢަމަލުގައި އަވަދިނެތި އުޅޭވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ: ޚުތުބާ

އިސްރާއާއި މިޢުރާޖުގައި މާތްﷲ ދެއްވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނިއުމަތަކީ ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުން: ޚުތުބާ