ދުނިޔެ

މޯދީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ ޗައިނާއާ ވާދަކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އާއި ވެލްފެއާ ފުޅާކުރުމަށް އިންޑިއާ އާއި ގްރީސް އާ ދެމެދު ސްޓްރެޓެޖިކް ޕާޓްނާޝިޕްތަކެއް

ޗައިނާގެ ފެނުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ އިގްތިސާދީ ކަންބޮޑުވުންތައް ބޮޑުވެއްޖެ

ޓައިވާނަށް އަރަގަތުމުގެ ޤާބިލްކަން ޗައިނާގެ އެބަހުރި: އެމެރިކާ

ޕާކިސްތާނުގެ އިދިކޮޅުން ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ގޮވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބޮޑު ރެއިލްވޭ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބަލޫޗްއާ ދެކޮޅަށް ގްރޭ ވޯފެއާ ފަށައިފި

އިންޑިއާ-ޖަޕާން ގުޅިގެން ރާޖަސްތާނުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނު "ދަރްމާ ގާޑިއަން" ފަށައިފި

އީޔޫ އިން އޮތީ އިންޑިއާއާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަކަށް ދާން ތައްޔާރަށް

މެޑިކަލް ޓުއަރިޒަމްގެ ސަބަބުން ބަންގްލަދޭޝް އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިވެއްޖެ

ސިޔާސަތުގެ ތާއީދު އޮތް ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އާ ގެދޮރުގެ އަގުތައް ދަށަށް

ސްރީލަންކާގެ ވަޒީރު އިންޑިއާއަކީ ބޮޑުބޭބެއެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި، އެހީއަށް މޯދީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާންގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙް އަދިވެސް މުޅިން ނޭނގެ

އަމާޒު ހުރީ އިންޑިއާގެ އިޤްތިޞާދު އަދިވެސް ބޮޑުކުރަން

މުސާރަ ކުޑަކުރުމާއި ފައިސާ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާ ގިނަ ބަޔަކު ހާލުގައި

އިންޑިއާއާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގުޅުން ބަދަހި ވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން 57 އަހަރުވީ އިޒްރޭލުގެ އިސްތިޢުމާރު މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ޖައްވީ ދާއިރާއަށް ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓަށް އެޕްރޫވަލް ދިނުމުގެ މަރުހަލާއަށް އިންޑިއާއިން ލުއިދީފި