ދުނިޔެ

ޗައިނާގެ ބޯއްޓެއް ކަނޑުވެ، ތިން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

10 hours ago

މުއްސަދި ޤައުމުތަކުން ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކާ، އަމަލުން އެކަން ދައްކަން ޖެހޭ: ހަސީނާ

10 hours ago

އަބަދުވެސް ތިބެނީ ހަނގުރާމައަށް ތައްޔާރުވެގެން

1 day ago

ޗައިނާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް

1 day ago

އަފްގާނިސްތާނުގެ މިސްކިތެއް ކައިރީ އަނެއްކާ ވެސް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް

1 day ago

ޕާކިސްތާނަށް ދިމާވި ޤުދުރަތީ ހާދިސާތަކުގެ ޒިންމާ އެހެން ޤައުމުތަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ: ޝަރީފް

1 day ago

ޗިޕް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާއަށް އިންޑިއާއިން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

2 days ago

އިންޑިއާއާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

2 days ago

އިމްރާން ޚާން މައާފަށް އެދިއްޖެ

2 days ago

އުއިގުރޫންނަކީ ކޮބާ؟ އެ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެ؟

2 days ago

އިންޑިއާއާއި ސައުދީއިން ވިޔަފާރި ކުރާ އެ ޤައުމުތަކުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރަނީ

4 days ago

ބޮލީވުޑް ތަރި، ރާޖޫ މަރުވެއްޖެ

4 days ago

އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާއަށް އެހީވާން އިންޑިއާއިން ނިންމައިފި

4 days ago

ތާލިބާނުން އެމެރިކާއާއެކު ހައްޔަރީން ބަދަލުކޮށްފި

5 days ago

ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ބެލުމަށް ގޮވާލާ އދއަށް ޕްރެޝަރ ކުރަނީ

5 days ago

އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ބާތިލުކޮށްފި

6 days ago

ޗައިނާއިން މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް

6 days ago

އަފްގާނިސްތާނުގައި އަންހެނުން ކުދިންނަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައިފި

6 days ago