ލައިފްސްޓައިލް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ވިސްނުން ބަލިކަށިވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި

9 hours ago

ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރަން ބޭނުންނަމަ މި ކަންކަމަށް ސަމާލުވޭ !

1 day ago

އެޑްމިޝަން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ގަސް!

1 day ago

10 އަހަރުން ދަށުގެ 37% ކުދިން ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރޭ: ދިރާސާ

1 day ago

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ހުރި ފިރިހެނަކު މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ދަތުރުކުރަން އުޅެފި

3 days ago

ތަށި ދޮވެލުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހުތުރު އެރުވުމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ފިރިހެންވަންތަ ކަމެވެ.

4 days ago

ތުންފަތް ހިކިގެން، ފަޅައިގެން ދަނީތަ؟ މިއޮތީ ރަނގަޅު ހައްލެއް!

4 days ago

މިފަހަރު ބޮޑު އީދު ކުޅިވަރު އޮތީ ކުލަބް ހައުސްގައި !

1 week ago

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން 300 ދުވަސް ވަންދެން މީހަކު ނިދައިފި

2 weeks ago

ޢީދަށް ބޮޑު ބަންދެއް، މިފަހަރު ދަނީ ކޮން ރަށަކަށް؟

2 weeks ago

ދޫންޏަކީ ސަރުކާރުން ޖާސޫސް ކުރަން އުފައްދައިގެން އުޅޭ ރޮބޮޓް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

2 weeks ago

ބަޑި އީޖާދު ނުކުރިނަމަ ދުނިޔެ ސުލްހަވާނެތަ؟

2 weeks ago

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 12 ފޫޓުގެ ހަރުފަ ފެނުނީ ޝޮޕިންގް މޯލެއް ތެރެއިން

2 weeks ago

ޔޫޓިއުބްގެ އެހީގައި ފަގީރު ހާލަތުން މުއްސަންޖަކަށްވީ އިސާކްގެ ވާހަކަ

2 weeks ago

ބޯވާގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބާ؟ އެއީ އޭލިއަނެއްތަ؟

2 weeks ago

ދުނިޔެއިން 5 ސިކުންތަށް އޮކްސިޖަން ހުސްވެއްޖެ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟

2 weeks ago

ރާއްޖެތެރެއޭ ކިޔައި ދަށް ކޮށްލިޔަސް މި ދިރިއުޅުން މާ ހިތް ފަސޭހަ!

3 weeks ago

މަންމަ ހޭނެތުމުން ފުލުހުންނަށް ގޮވީ އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު

3 weeks ago