ލައިފްސްޓައިލް

ނާސާ އަށް މިކަމުގައި އެހީވެދޭ މީހަކަށް 150،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާދެނީ

5 hours ago

ދުނިޔެ ނިމެނީ: ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުން ގިނަކުރޭ !

1 day ago

އަހަންނަށް މަޢާފު ކުރާށެވެ. މާދަމާ ވެސް މިދުނިޔޭގައި އަހަރެން ނުހުރެދާނެއެވެ.

2 days ago

"ފޭކު ފްރެންޑްސް" ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟

3 days ago

ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސްހުރި ފައިސާ ދަބަހެއް، އަނބުރާ ރައްދުކުރި ކުރޮޅި ދުއްވާ މުސްލިމަކަށް އެންމެންގެ ތައުރީފު

3 days ago

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޒުވާނުން ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށިވި: ދިރާސާ

3 days ago

އެހެން މީހުން ކުރިމަތީގައި ތިމާއަށް އިޙުތިރާމް ނުކުރާ ބަޔަކީ އެއީ ރައްޓެހިންނެއް ނޫން

3 days ago

ގަދަ އަލީގައި ކެއުމަކީ ހިކެން އެހީއަކަށް ވެދާނެ

3 days ago

އަނެކުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވިހަލާން އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ހައިރާންވެއެވެ.

4 days ago

ހިނިތުންވުން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ހަމައެކަނި އުފާވެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ ހިތާމަ ވަންހަނާ ކުރާ ހަތިޔާރެއްވެސް މެއެވެ.

4 days ago

ހެޔޮ ޢަމަލެއް ކުރުމުން އެއީ "ދެއްކުންތެރިކަން" ކަމުގައި ބުނާ މީހުންނަށް: މާ އަވަހަށް ގޮތް ނުނިންމަވާ.

4 days ago

ކިޑްނީ ބައްޔެއް ޖެހުމުން ފެނިދާނެ ބައެއް އަލާމާތްތައް

4 days ago

ކޮރޯނާ އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅި ސްކޫލަކަށް ތައިލެންޑުގެ މިސްކޫލު ވާނެ

5 days ago

މާ ގިނައިން މަދިރި ހަފަނީތަ؟ މިއޮތީ ސަބަބު

6 days ago

ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވެއްޖެ

6 days ago

ހުތުރު ބަސް ބޭނުން ކުރުމަކީ މޮޅު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެމީހެއްގެ ދުލުން ނުކުންނާނީ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެކެވެ.

6 days ago

ލޯބިވަންޏާ ހަދައިދޭން އެހީވާނެ ހުރިހާ ފިލާވަޅެއް ވެސް!

6 days ago

ފަލަމީހުން ހިކި މީހުނަށް ވުރެ މާ އުފާވެރި

6 days ago