ލައިފްސްޓައިލް

އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ މިސްކިތެއް އަލުން ފެނުން މައްޗައް އަރައިފި

2 days ago

ސަމާލުވޭ، ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތް ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެނީ!

5 days ago

ފުރަތަމަ ފެށީ ހުން އަންނަން: ބޮޑުކަމުދާ ނިޒާމުގެ ކެންސަރުގެ އަލާމާތްތައް

5 days ago

''ވަސްމީރު މަލެއް'' ގެ ''ކުލަރީތި މަލެއް''

6 days ago

އަންހެނަކު ޕާކެއްގެ ސްލައިޑެއްގައި ތާށިވުމުން، 62 ކިލޯ ލުއި ކޮށްލައިފި

6 days ago

ބައްޕައަކަށް ވުމުން، ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ދޭން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލައިފި

1 week ago

ތިޔަ ގެންގުޅޭ އައިފޯނަކީ އާ ފޯނެއްތޯ ނޫނީ ބާ ފޯނެއްތޯ ބަލާނީ މިހެން

1 week ago

އިންސާނުން އުފައްދާފައިވާ ކުކުޅު މަސް ކެއުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުއްދަ ދީފި

1 week ago

އެމޭޒަންއިން 10،000 މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަނީ

2 weeks ago

ލޮލުގެ ފެނުމުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ މީހަކު އުފެއްދި އޭއައި އެޕެއް

2 weeks ago

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ފަތްޖަހައިލެވޭ އައިފޯނު އުފައްދައިފި

2 weeks ago

އެމެރިކާގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާއަށް 115 އަހަރު ފުރިއްޖެ

2 weeks ago

ގޫގުލް ޕިކްސަލްގެ ފޯނުތައް ޕާސްވޯޑަކާއި ނުލާ ހުޅުވާނެ ގޮތް ހޯދައިފި

2 weeks ago

ޓްވިޓާގައި ފޭކް ބުލޫ ޓިކް އެކައުންޓްތަކެއް

2 weeks ago

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ނަރުހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ

2 weeks ago

އިސްތަށިގަނޑު ފަން ކުރަން ގޭގައި ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން

3 weeks ago

ފާނަބަސަންދު ވެކްސިން މާބަނޑު މީހުން ޖެހުމަށް ބުނެވުނީ އޮޅުމަކުން

2 months ago

ހަ ބައްޔެއް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

3 months ago