ޚަބަރު

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެނައި ގައިދީއަކު ފިލައިފި

އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ގެންދިޔަ ގައިދީއަކު ފިލައިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ ހޯދަމުން ދަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ފިލާފައި ވަނީ މިއަދު އައިޖީއެމްއެޗަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެނައި ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ އޭނާއާ އެކުގައި ކަރެކްޝަންސްގެ ދެ އޮފިސަރުންވެސް ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކަރެކްޝަނުން ބުންޏެވެ

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!