ފޮޓޯ ސްޓޯރީ

ފޮޓޯ:298 ޙައްޖާޖީން މައްކާއަށް ފުރައިފި

މިއަހަރު ޖުމްލަ 1150 މީހަކު ޙައްޖަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 298 މީހަކު މިއަދު ވަނީ މައްކާއަށް ފުރާފައި.