މުޙައްމަދު އަރީޙް

ވެކްސިން 2 ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަރަންޓީންވާން ނުޖެހޭ އުސޫލު އަދި ކަނޑައެއް ނާޅަން: އެޗްޕީއޭ

6 hours ago

ކެންޕެއިން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ހުއްދައެއް އެޗްޕީއޭއަކުން ނުދެން: މައިމޫނާ

7 hours ago

އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ބޭނުންނަމަ އުސޫލުުތައް ބަދަލުކޮށް، ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ

7 hours ago

"ކްރިސްޓިއަން އެދުރުންނަށް" ޚާއްސަ ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށް ދިވެހީންނަށް ޚާއްސަކަން

22 hours ago

އެމްއެންޔޫ ކެސްޕަސް މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވަނީ ލ.ގަމު ކައުންސިލުން ބިން ދޫކޮށްފައިނުވާތީ

2 days ago

އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރުން: މުޢިއްޒު

2 days ago

ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބުމަކީ ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ގާނޫނީ ހައްގު ލިބޭ ކަމެއް ނޫން: އޭޖީ

4 days ago

280 ފްލެޓް މަދުވީ ވިޔަފާރި އުސޫލަށް ފްލެޓް ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން: އެޗްޑީސީ

4 days ago

ދިވެހި ރާއްޖެ މިއަދު މިވަނީ އަޅުވެތިވެ، ސަލާންޖަހާ ޤައުމަކަށްވެފައި: ދުންޔާ

5 days ago

ސަރުކާރުގައި އޮތް ހިނދަކު އެމްޑީޕީން މިވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހި ކަމަށް ދަރާފައި:ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

އިންތިޚާބަށްފަހު ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

ޓާސްކް ފޯސްތަކުން ކުރީ ލާމަރުކަޒީ މަސައްކަތެއް، އެއާ ނުލާ އަތޮޅު ތެރޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްވީސް: ރައީސް ޞާލިޙް

2 weeks ago

މަޑުއްވަރީއަށްފަހު ތިމަރަފުށި: "އަމީރު" ގެ ދަށުން ދިރިއުޅޭ އެކަހެރި މުޖުތަމަޢުގެ ހައިރާންވާ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް

3 months ago

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 11.3 ޕަސެންޓް ދަށަށް!

7 months ago