ވިޔަފާރި

މިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން

މިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް 33 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން އާންމުކުރި ކުންފުނީގެ މާލީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އާމްދަނީ 1.1 ބިލިއަނަށް އެރި ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވީ ގެއްލުމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރު، 2018 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ، 100 މިލިއަން ރުފިޔާ މަދު އަދަދެކެވެ. ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީއަކީ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

އާމްދަނީއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ ވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާ އިރު 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް 33.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ، 10 މަދު އަދަދެކެވެ.

ދެ ހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ފައިދާއަކިީ 43.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!