ޚަބަރު

އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ސެމިނާއެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

‎ރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަސް ‎އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ، އެ ކަންކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް، އިލްމް އިންސްޓިޓިއުޓްއާއި އިސެސްކޯއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ޚާއްސަ ސެމިނަރއެކެވެ.

މި ސެމިނަރގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަރަބި ބަސް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ 9 މުއައްސަސާއަކުން، ޖުމްލަ 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ފެކަލްޓީތަކުގެ ޑީނުންނާއި ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ލެކްޗަރަރުންނާއި މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް 4 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިޔަށްދާ މި ސެމިނާ ކުރިޔަށް ދާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!