ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19: ވިލަމެންދޫ އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށް މީހަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮވިޑް- 19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އދ. ވިލަމަންދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު އެކަހެރިކޮށް ޓެސްޓުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!