ޚަބަރު

ގިލި ލަންކަންފުށިން ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ދިވެއްސަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރި ދިވެއްސަކު ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!