ޚަބަރު

ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ސަބަބު ބަލަން ސައިންޓްފިކް ދިރާސާއެއް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)/ ފޮޓޯ: އަވަސް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން, ސައިންޓްފިކް ދިރާސާއެއް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހުޅުވާލާއިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ ދިރާސާގެ މައުޝޫއު އަކީ ''ޕްރިޑިކްޓިވް މޮޑެލް އޮފް ކޮރަޕްޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް: ''ބީހޭވަރަލް އިންޑިކޭޓާސް އެންޑް އެތިކަލް ޕަސްޕެކްޓިވް'' ކަމަށެވެ.

އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އޭޕްރީލް 29 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 10:00ށް އެ ކޮމިޝަނަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމަށް އޭސީސީން އެދެއެވެ.

ބީލަމާ ގުޅޭ ޓާމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީއޯއާރު) އެ އިއުލާނާ އެކު އެޓޭޗް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިރާސާގެ ތިން މަގުސަދެއްގެވެއެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ބިހޭވިޔަރަލް އިންޑިކޭޓަރުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސައިންޓިފިކް އަންދާޒާއެއް އުފެއްދުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާ މެދު ދިވެހިންގެ އަހުލާގީ ނަޒަރުގެ ސައިންޓިފިކް އަންދާޒާއެއް އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ކުށްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމަލުތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!