ދުނިޔެ

ޕާސިއަން ގަލްފުގެ ބޭރުން އާ ޓްރާންސިޓް ކޮރިޑޯއެއް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އިންޑިއާ އާއި އީރާނުގެ ވަޒީރުންގެ ހާޒިރުގައި ޝާހިދު-ބެހެޝްތީ ޕޯޓް ޓާމިނަލް ހިންގުމުގެ ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިންޑިއާ އާއި އީރާނުން ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކުރި ޗަބަހާރު ބަނދަރު އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ސަރަހައްދީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވެ، ހާއްސަކޮށް އިންޑިއާ، އީރާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންޑިއާގެ އިންޑިއަން ޕޯޓްސް ގްލޯބަލް ލިމިޓެޑް (އައިޕީޖީއެލް) އާއި އީރާނުގެ ޕޯޓް އެންޑް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޕީއެމްއޯ) އާ ދެމެދު ޗާބަހާރު ޕޯޓް އޮޕަރޭޝަންގެ ލޯންގް ޓާމް ބައިލެޓަރަލް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، ޗާބަހާރު ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގައި ޝާހިދު-އެންޖައުންސީ 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޮޕަރޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

"ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރ އޮފް ޕޯޓްސް، ޝިޕިންގ އެންޑް ވޯޓަރވޭސް، ސަރްބާނަންދް ސޮނޮވާލް އާއި، އީރާނުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ރޯޑްސް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެހެރްދާދު ބަޒްރްޕާޝް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި. މީގެ ކުރިން އިންޑިއާއިން ޗާބަހާރު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އިއްޒަތްތެރި ބޮޑުވަޒީރު އީރާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ތެހެރާން (އީރާން) ގައި އެ ކޮންޓްރެކްޓް ތަންފީޒު ކުރީ،" ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ސަރްބާނަންދް ސޮނޮވާލްގެ އޮފީހުން ނެރުނު ރަސްމީ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

"މި އެއްބަސްވުމުގެ މަގުސަދަކީ ސަރަހައްދީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ހާއްސަކޮށް އިންޑިއާ، އީރާން އަދި އަފްޣާނިސްތާނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން. އައިޕީޖީއެލްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އިންޑިއާ ޕޯޓްސް ގްލޯބަލް ޗަބަހާރު ފްރީ ޒޯން (އައިޕީޖީސީއެފްޒެޑް) އިން އަފްޣާނިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓަށް މަގުފަހިކޮށްދިނީ 2019 ވަނަ އަހަރު،" ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ކުރު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު، ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހޫނުވީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ޔޫނިއަން މިނިސްޓަރު ސަރްބާނަންދް ސޮނޮވާލް ޗަބަހާރަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތާ ގުޅިގެންނެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!