ޚަބަރު

ފާހަނަ ފާރު ތޮރުފައި މަގުމައްޗަށް ފެން ބޭރުވާ ގޮތް ހެދުމުން 500 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ، ދެން އޮންލައިން
މިއަދު މާލެ ގެއެއްގެ ފާހަނަތެރެ ތޮރުފާފައި ފެން ބޭރަށްދާ ގޮތަށް ހަދާފައި - ފޮޓޯ: ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވީޑިއޯ ސްނެޕް ޝޮޓެއް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ފާހަނަ ފާރު ތޮރުފައި ފެން ބޭރުވާ ގޮތް ހެދުމުން އެ ގޭގައި އުޅޭ މީހުން 500 ރުފިޔާއިން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓުން އެ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ވަނީ ޕޯސްޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ޕޯސްޓުގައި ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ތަން ޗެކު ކުރި އިރު އެ ގޭގެ ފާހަނާ އުޅުނީ ފެން ބޮޑުވެގެންނެވެ. އެހެން ވިޔަސް އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން އެހެން މީހނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކުރި އެވެ.

އެ ހާދިސާގެ ތަފުސީލާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ސިޓީ ކައުންސިލުން "ދެން އެމްވީ" އަށް ބުނީ 500 ރުފިޔާއިން މިހާރު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

 

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!