ޚަބަރު

ފޭސް ދޭއްގެ ބީޗުގައި ހުރި ހަޓުތައް ޖޫން 15 ގެ ކުރިން ނަގަން އަންގައިފި

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ، ދެން އޮންލައިން
ފޭސް ދޭއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ވިޔަފާރި ހަޓެއް - ފޮޓޯ: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގެ ތިންވަނަ ރުއްގަނޑުގެ ބީޗު ސަރަހައްދުގައި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހަދާފައިވާ ހަޓްތަކާއި ބަހައްޓާފައިވާ ތަކެތި ޖޫން 15 ގެ ކުރިން ނަގަން އެޗްޑީސީން އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

ހަޓުތައް ނަގަން އެޗްޑީސީން އަންގަމުން މި ދަނީ އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ.

އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނީ ވަގުތީ ހަޓްތަކެއް ޖަހައިގެން އަމިއްލަ ގޮތުން ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދާތީ، އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ވަސީލަތްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ނިންމީ ކަމަށެވެ.

ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކޮށް ނިމުމުން، ކަނޑައެޅޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!