ދުނިޔެ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު ފިލިޕީންސްގެ ސަލާމަތީ މިނިވަންކަަމަށް ބުރޫ އަަރަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ފިލިޕީންސްގެ އައުޓްޕޯސްޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފިލިޕީންސުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެހެން ގައުމެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަކާ ނުލައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ އެޑްވައިޒަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ފިލިޕީންސްގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބުނީ ދެވަނަ ތޯމަސް ޝޯލްގެ މައްޗަށް ފިލިޕީންސްގެ ސިޔާދަތީ ހައްގުތަކާއި އިހްތިސާސް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ސެކްރެޓަރީ އެޑުއާޑޯ އަނޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދާއި އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯންގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި ބޭރުގެ ނުފޫޒުން ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމުގެ އަމަލެއް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްގެ އެޖެންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ފިލިޕީންސުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއިޖިންއަށް ވަނުމަށް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ލަފާ ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޗައިނާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން ހުކުރު ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ މެނީލާ އިން ކުރިން ބެއިޖިންއަށް އަންގައިފިނަމަ ފިލިޕީންސަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ޑެލިވަރީކޮށް، ސިފައިން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އަނޫ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިފަދަ ހުށަހެޅުންތަކަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު، ބޭކާރު އަދި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

އަދި އެކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ޗައިނާގެ ރުހުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި އަދި ދުވަހަކުވެސް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މުޅި ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާއާއި ސުލްހަވެރި މަޝްވަރާތަކަށް ފިލިޕީންސް އަދިވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ތިބި ސިފައިންގެ ބަލި މީހަކު ނެރުމަށް ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޗައިނާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހުރަސް އެޅި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯސްޓްގާޑުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.
މިއީ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސަރަހައްދެއް، އަހަރަކު ތިން ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގަމުން އަންނަ ޗައިނާއާއެކު ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ ސަރަހައްދީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ދެބަސްވުމެވެ.

ޗައިނާގެ ޕާމަނަންޓް ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަނުން 2016 ވަނަ އަހަރު ބުނެފައި ވަނީ ޗައިނާގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ގާނޫނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ނިންމުން ބެއިޖިން އިން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

 

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!