ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ހައްޖަށް ދާ މީހުން މަޑުކުރާ އިމާރާތް ކަރަންޓީނަށް ބޭނުން ކުރަނީ

ހައްޖަށް ފުރުމަަށް ޓަކައި އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އަަންނަ މީހުން މަޑުކޮށްލުމަށް ހަދާފައި ހުންނަ އިމާރާތްތަކުގައި ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކެއް ގާއިމްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިފަދަ 16 އިމާރާތް ހުރިއިރު މި އިމާރާތްތަކުގައި 21،000 މީހުންގެ ޖާގަ އެބަހުރި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައްޖު ކޮމިޓީ ސީއީއޯ އެމް އޭ ޚާން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މުންބާއީ އާއި ހައިދުރައާބާދުގައި ހުންނަ މިފަދަ އިމާރާތް ނޫން ހުރިހާ އިމާރާތެއް ވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ބޭނުމަށް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. އަދި މުންބާއީ އާއި ހަައިދްރަބާދުގައި ހުރި އިމާރާތް ހަވާލު ނުކުރެވިވަނީ އެ ދެއިމާރާތުގައި އެ ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެމުން އަންނާތީ ކަމުގައި ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަަޅުކަން މިއަހަރު ކެންސަލް ވެދާނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ އަޅުކަން ނުބާއްވާ ، ކެންސަލް ކޮށްލުމާއިމެދު ސައުދީ ސަރުކާރުން ،ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ޖުމްލަ 4,778 ކޭސްވަނީ އިންޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާގައި 136 މީހަކުވަނީ ބަލިޖެހިގެން މަރުވެފައެވެ.

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ދުނިޔޭގެ 180 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައުމަށް ފެތުރިފައިވާއިރު ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 1,329,825 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދުވަނީ 73,839 އަށް އަރާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!