ޚަބަރު

ލޮކްޑައުންގައި ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 95 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮއްވައި ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި އުޅުނު 90 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ މިހާތަނަށް 95 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިގޮތަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 1،000 ރުފިޔާ އިންނެވެ.

މާލެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިތާނަށް 47 މީހަކު ފައްސިވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެ ހާލަތުގައި މަގުތަކަށް ނިކުމެ އުޅޭ މީހުންނަށް ދެން ނަސޭހަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށާއި ދެން ވަގުތުން ކުރާނީ ޖޫރިމަނާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!