ޚަބަރު

ބާ ދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ނަގަން ހަވާލުކުރި ބޯޓުގެ ބަދަލަށް ދައުލަތުން 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ތިލަފުށީ ފަޅުގައި ވެރިޔަކު ނެތި އަޅާފައި އޮތް ދަގަނޑު ބޯޓެއް ކަމަށްވާ "ސީހޯމް ސެފެޔާ" ނަގަން ހަވާލުކުރި ޕާކްވަން އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) އާ ދެކޮޅަށް ބަދަލު ހޯދުމަށް ދައުވާ ކުރި މައްސަލައިގައި ޕާކަވަން ކުންފުންޏަށް 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލެއް ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

"ސީހޯމް ސެފެޔާ" ބޯޓު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތިލަފުށީ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. އެބޯޓު ކީހައި އެތަނުން ނެގުމަށް ޖީއެމްއައިޒެޑްއިން ހަވާލު ކުރީ ޕާކަވަން ކުންފުންޏާ އެވެ. އެބޯޓުގެ މިލްކުވެރިކަން ވެސް ދޭ ގޮތަށް ޕާކަވަން އާއި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ޕާކަވަން ކުންފުނިން އެދަގަނޑު ބޯޓު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ފުލުހުން ވަނީ ގުރައިދޫ ކޯޓުގެ އަމުރަކާއެކު އެ ބޯޓު ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން އެ އަމުރު ބާތިލު ކުރިއިރު ކުރިން ނެރުނު އަމުރު ވަނީ ތަންފީޒު ކޮށްފައެވެ.

މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 780،000 ޑޮލަރު (10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިއަދު އޮތް ޝަރީޢަތުގައި ގާޒީ އަލީ ނަސީރު ނިންމެވީ ޕާކަވަންއަށް ދައުލަތުން ބަދަލު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ހުކުމުގައި ނިންމާފައި ވަނީީ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 597،800 ޑޮލަރު (9.2 މިިލިއަން ރުފިޔާ) ނަގައިދިނުމަށެވެ. އެއީ ސީހޯމް ސެފެއާ ބޯޓުގެ ބާ ދަގަނޑުގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލައިގެން ޕާކަވަން ކުންފުންޏަށް ލިބެން ޖެހޭނެ އަދަދު ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!