މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރިޟްވާން މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ރިޕޯޓެއް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިގެންދާނެ: ރައީސް ޞާލިޙް

2 hours ago

ރައީސް ޞާލިޙު، ބުދަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

3 hours ago

ކޮވެކްސް އިން ރާއްޖެއަށް 12،000 ޑޯޒްގެ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި

3 hours ago

ޓްރާންސްޕޯޓް އުވާލުމަށް މަޖިލީހަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި: ރައީސް ޞާލިޙް

4 hours ago

ރޮޒައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކްލިނިކް އެޅުމަށް ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

5 hours ago

ޔުނިވާސިޓީގެ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ ކަމެއް ނުކުރަން: ޑރ. ޢިޔާޟް

6 hours ago

ނަޝީދު ރުޅި އަންނަނީ މެނިފެސްޓޯގައި ބަރުލަމާނީއަށް ފުރޮޅާލާ ވައުދު ނެތުމުން: މަލީޙު

7 hours ago

މަރޮށީގައި ބޮޑުތަކުރުފާނު އިންދެވި ތާރީޚީ ކާނިގަސް: 600 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވީއިރު ވެސް ވަރަށް ބޭނުންތެރި!

7 hours ago

ރޮޒައިނާގެ ރައްދު ދިޔާނާއަށް: ވަގަށް ކާށިކާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން!

9 hours ago

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޑިންގީ ފެނިއްޖެ

10 hours ago

ވިސާ ނެތި ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 4 ދިވެހީން ހައްޔަރު ކޮށްފި

11 hours ago

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ އިމްތިހާނެއް ދިނުމަކީ އުންމީދެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

11 hours ago

ޖޮނީ ލިވަރ "ގައިގައި އަތްނުލާށޭ" ބުނި ގޮތް އެތައް ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުގޮސްފި

13 hours ago

މާރާމާރީއެއް ހިންގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލި ބިދޭސީ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ

14 hours ago

ދިރާސީ އާ އަހަރު ދެން ފެށޭނީ އޯގަސްޓް މަހު

16 hours ago

ވަކި ޕާޓީއެއް އަަޅުގަނޑަކަށް މުހިންމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އޮތީ އައްޑޫސިޓީ: މުޙައްމަދު ލަތީފް

1 day ago

ރައީސް ޔާމީން ގެންނެވީ އަތްލެވޭ ތަރައްޤީ: އަދުރޭ

1 day ago

ތިނަދޫގައި އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ

1 day ago