ޚަބަރު

ފުލުހުންގެ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ހިދުމަތެއް އުފެއްދުން: ހަސަން ލަތީފް

މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަކީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތެއް އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަކީ ގަދަރުވެރި، ޝަރަފުވެރި، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި ލޯބި ލިބޭނެ ފުލުހުންގެ ހިދުމަތެއް އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލެއް ކަމަށެވެ.

"އެ ބިލު ގާނޫނަކަށް ވުމުގެ ކުރިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ހިންގި، މައުލޫމާތު ބަދަލު ކުރެވޭނެ" ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!