ރިޕޯޓު

ޖުމައްޔިލް އޭނަގެ ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި "އަނދިރި"ރޭ: ހަތަރު އަހަރަށްފަހު އޭނަގެ ކޮއްކޮގެ ދުލުން!

މިއީ މީގެ ހަތަރު އަަހަރު ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު ފެންމަތިވި މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އަޙުމަދު ނިމާލްގެ ދަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ކޮއްކޮއެއް ރޭޕް ކުރި މައްސަލައެވެ. އެއިރު މިވާހަކައާއެކު ޖުމައްޔިލު ހައްޔަރުވެސް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކޯޓަށް ފޮނުވާ ވަރަށް ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެމައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމީ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ހިނގި އެހާދިސާ، މިއަދު އެއަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ ޓްވިޓަރ ގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް އޭނަ ކިޔައިދިން މިވާހަކައިގައި ބުނީ، އެއިރު އުޅުނު ދިރިއުޅުން ޖުމައްޔިލު ގެ ސަބަބުން ބިރުވެރި ކަމަކަށް ވެއްޓުނު ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!