ޚަބަރު

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތިި ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ހައްޔަރުކުރި ނ. މާޅެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

ފަސް ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު، މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހައްޔަރު ކުރި ޕްރިންސިޕަލް ޔޫސުފް އާދަމް ދޫކޮށްލީ ނ. ހެނބަދޫ ކޯޓުންނެވެ. އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެ އަތޮޅު ލަންދޫ ކޯޓުން ޖެހި ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވާނެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމުން، މިއަދު އޭނާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދޫކޮށްލި ސަބަބުން ހާމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ޔޫސުފް ވަނީ މިދިޔަ ތިން އަހަރު މާޅެންދޫ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްކަން އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޔޫސުފް ހައްޔަރުކުރިކަން ފުލުުހުން ވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް ގެނެސްފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!