ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ މަހު 31 ބާއްވަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ބާއްވާ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އެ ޕާޓީއިން ނިންމައިފި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީއިން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ޓައިމްލައިން މިރޭ އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ޓައިމްލައިނުގައިވާ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާނީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ވޯޓާސް ލިސްޓު އާންމު އަންނަ މަހު ހަތެއްގައި އާންމުކުރާއިރު، އެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދޭނީ ތިން ދުވަހެވެ. އެއަށް ފަހު ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު 15 ޖެނުއަރީގައި އާންމު ކުރާނެ އެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރާނީ ޖެނުއަރީ 13ގަ އެވެ. އަދި އިންތިހާބު ބާއްވާނީ ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!