ޚަބަރު

ޝައިޚް ނިޝާނާއި ޝައިޚް ފަޒްލޫންގެ ދަރުސް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ޝެއިޚް ފަޟްލޫން މުޙައްމަދާއި ޝައިޚް އާދަމް ނިޝާން އަށް ދީފައިވާ ދީނީ ތަޤްރީރު ދިނުމާއި ވައުޠު ދިނުމާއި ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެޒެއާޒްއިން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީ މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އައްޝެއިޚް ފަޒްލޫން މުހައްމަދު – ނާޒް/ ށ. މިލަންދޫ އާއި އައްޝެއިޚް އަދަމް ނިޝާމް – ސޯސަންވިލާ / ލ. މާމެންދޫ އަށް  ދޫކޮށްފައިވާ ދީނީ ތަގްރީރު ދިނުމާއި ވައުޠު ދިނުމާއި ދީނީ އިރުޝާދު ދިނުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދަހުއްދަ ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި އެ ހުއްދަ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިއްޔެ އޮތް ޔޯގާގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެތަނަށް ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި އެއްވުމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާތީ ކަމަށާއި ޝައިޚުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފޫއަޅުވާލައި، ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދަކަށް ވަދެ، އަދި ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ގެންލުން ދީފައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހެންވެ، އެ ދެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގާކަން ފުލުހުން އަންގާފައިވާތީ ހުއްދަ ބާތިލް ކުރީ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ މައްސަލައިގައި ވަޒީރުންނާއި ޢިއްޒަތްތެރިން އަދި އެކުވެރި ދަޢުލަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާތްތަކުގެ ޑިޕްލެމެޓުންނާއި މަންދޫބުންނަށް ޙަމަލާދީ ހަމަނުޖެހުން ހިއްގި އެއްވުމަށް ދަޢުވަތުދީ، އެ އެއްވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާތީއާއި އެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ހައްޔަރުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލުުތަކަށް ހިތްވަރުދީ އެ ޢަަމަލުކުތައް ދިފާޢުކޮށްފުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އައްޝައިޚް ފަޟްލޫން މުޙައްމަދު ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ޢަދުލުހުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިވަޔަޅު އެޅުއްވި، ފަނޑިޔާރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ތަކްފީރުގެ ސީޣާއިން މީސްމީޑިއާގައި މުޚާތަބުކޮށްފައިކަންވެސް އެނގެން އޮތްކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. ހުއްދަ ހިފަހައްޓާފައިވަނީ މި ތަޙުޤީޤުތައް ކުރިއަށްދާތީކަމަށް މިނިސްޓްރީިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!