ކުޅިވަރު

ކަސްޓަމްސް، އެމްޓީސީސީ، ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ކުއާޓާގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އެމްޕީބީއޭ ކްލަބު ހައުސްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ބަލައިލާ އިރު، އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ސީދާ ތިން ގޭމުން އެމްއެންޑީއެފް ބަލިކޮށްފައެވެ. ޓީއެމްއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ 2-1 ގޭމުންނެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަތުން 2-1 ގޭމުން އެމްޓީސީސީ މޮޅުވި އިރު، އެމްޕީއެލުން ވަނީ 2-1 ގޭމުން ފެނަކަ ބަލިކޮށްފައެވެ.

"ގްރޫޕު އޭ" އިން ކަސްޓަމްސްއާއެކު މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި އެމްއެންޑީއެފުން ވެސް ވަނީ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. އެ ގްރޫޕުން ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕޮލިސް ކްލަބާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)އަށް އެބައޮތެވެ. އެ ގްރޫޕުން ކުއާޓާގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދާ ޓީމު ކަށަވަރުވާނީ މިރޭ ޕޮލިހާއި އެމްއައިބީ ބައްދަލުކުރާ މެޗަށްފަހުއެވެ. އެ ގްރޫޕުގައި ހިމެނޭ ޓީއެމްއޭއަށް ވަނީ ކުއާޓާއަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައެވެ.

"ގްރޫޕު ބީ" އިން ކުއާޓާގެ ޖާގަތައް ހޯދި ހަތަރު ޓީމު ވެސް މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާއި އެމްޓީސީސީ އާއި ސްޓެލްކޯ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއެވެ. އެ ގްރޫޕުން ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް ލިބިފައިނުވަނީ ފެނަކަ އާއި ރައީސް އޮފީހެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 13 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ޕޮލިސް ކްލަބު، އެމްއެންޑީއެފް، ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ، ޓީއެމްއޭ، ފެނަކަ، އެމްޓީސީސީ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)، ދިރާގު، ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އެވެ.

އަންނަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެ މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓު ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 63 މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި 63 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާ އިރު، ޖުމްލަ 44 މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އަދި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާނީ އަށް ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ އިވެންޓުގައި އަށް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!