ކުޅިވަރު

ސެމީއަށް އެމްއޭސީއެލް، ކަސްޓަމްސް، އެމްއެންޑީއެފް އަދި އެމްޕީއެލް

ދެން އެމްވީ ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް ޕޫލް ބިލިއާޑް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްޕީބީއޭ) އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަ އޮފީސް ބިލިއާޑް މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބާއި އެމްއެންޑީއެފް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހޯދައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެ ހަތަރު ޓީމުން ސެމީގެ ޖާގަތައް ހޯދާފައިވަނީ އެމްޕީބީއޭ ކްލަބު ހައުސްގައި އިއްޔެ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

އިއްޔެ ކުޅުނު ކުއާޓާގެ މެޗުގައި އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ސްޓެލްކޯ އަތުން 2-1 ގޭމުން މޮޅުވެފައެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޭމު އެމްއޭސީއެލުން ގެންދިޔައީ 4-3 ފްރޭމުންނެވެ. ދެވަނަ ގޭމު ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން އެމްއޭސީއެލް ގެންދިޔަ އިރު، ތިންވަނަ ގޭމު ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން ގެންދިޔައީ ސްޓެލްކޯއެވެ.

ކުއާޓާގައި އެމްޓީސީސީ އަތުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ 1-2 ގޭމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ގޭމުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ 2-4 ފްރޭމުންނެވެ. ދެވަނަ ގޭމު 4-2 ފްރޭމުން އެމްޓީސީސީ ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، ތިންވަނަ ގޭމު ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން ގެންދިޔައީ ކަސްޓަމްސްއެވެ.

ކުއާޓާގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަތުން އެމްއެންޑީއެފް މޮޅުވީ ދެ ގޭމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ގޭމު އެމްއެންޑީއެފުން ގެންދިޔައީ 4-1 ފްރޭމުންނެވެ. ދެވަނަ ގޭމު ނިމިގެންދިޔައީ 3-3 ފްރޭމުން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ގޭމު އެމްއެންޑީއެފުން ގެންދިޔައީ ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުންނެވެ.

ކުއާޓާގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޮލިސް ކްލަބު އަތުން އެމްޕީއެލް ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ގޭމު ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން ގެންދިޔައީ އެމްޕީއެލްއެވެ. ދެވަނަ ގޭމު 2-1 ފްރޭމުން އެމްޕީއެލް ގެންދިޔަ އިރު، ތިންވަނަ ގޭމު އެމްޕީއެލުން ގެންދިޔައީ 4-2 ފްރޭމުންނެވެ.

އެ މުބާރާތުގެ ސެމީގެ މެޗުތައް މިއަދު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 5:30 ގައި ކުޅޭ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެމްއޭސީއެލް އާއި ކަސްޓަމްސްއެވެ. އަދި މިރޭ 7:00ގައި ކުޅޭ ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އެމްއެންޑީއެފް އާއި އެމްޕީއެލްއެވެ.

އެ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނާއި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ހޯދި ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަތުހުﷲ ޖަމީލާއި އެމްއޭސީއެލްގެ އިސްމާއިލް ސުވައިދާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޔޫސުފް ޒުބައިރު އަދި އެމްޕީއެލްގެ މުހައްމަދު ދުންޔާޒެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ސެމީން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ އާމިނަތު ހަލީމް (ދިލް) އާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ރައުފާ މުހައްމަދާއި ދިރާގުގެ އާމިނަތު ލީނާ އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ އާއިޝަތު ޒީނާއެވެ.

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީން ފަތުހުﷲ ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގެ މެޗުގައި ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން އެމްޓީސީސީގެ އަހުމަދު ރިޔާޝް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ކުއާޓާގައި 1-4 ފްރޭމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ބަލިކޮށް ޒުބައިރު ސެމީން ޖާގަ ހޯދި އިރު، ސުވައިދު ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން ސްޓެލްކޯގެ އަހުމަދު އަފްރާހު އިސްމާއީލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ސެމީން ދުންޔާޒް ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން ރައީސް އޮފީހުގެ އަހުމަދު ނަފީލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީން ދިލް ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގެ މެޗުގައި 4-1 ފްރޭމުން އެމްއޭސީއެލްގެ އާއިޝަތު މަލީޝާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ކުއާޓާގައި 1-4 ފްރޭމުން ފެނަކަގެ ނަޝްފާ ނާޝިދު ބަލިކޮށް ދިރާގުގެ ލީނާ ސެމީން ޖާގަ ހޯދި އިރު، ރައުފާ ސެމީން ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި 1-4 ފްރޭމުން ޓީމްއޭގެ މަރިޔަމް ޖަސްރާ އަހުމަދު ބަލިކޮށްގެންނެވެ. އަދި ސެމީން ޒީނާ ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާގައި ސީދާ ހަތަރު ފްރޭމުން އެމްއެންޑީއެފްގެ އާއިޝަތު ޒަހާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

ފިރިހެން ޑިވިޝަނާއި އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 1:00ގައެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަތުހުﷲ ޖަމީލާއި އެމްއޭސީއެލްގެ އިސްމާއިލް ސުވައިދު ބައްދަލުކުރާ އިރު، ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ޔޫސުފް ޒުބައިރާއި އެމްޕީއެލްގެ މުހައްމަދު ދުންޔާޒެވެ. އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އާމިނަތު ހަލީމް (ދިލް) އާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ ރައުފާ މުހައްމަދު ބައްދަލުކުރާ އިރު، ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ދިރާގުގެ އާމިނަތު ލީނާ އާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ އާއިޝަތު ޒީނާއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 13 ޓީމެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ޕޮލިސް ކްލަބު، އެމްއެންޑީއެފް، ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ، ޓީއެމްއޭ، ފެނަކަ، އެމްޓީސީސީ، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް)، ދިރާގު، ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބު އަދި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އެވެ.

މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ އެ މުބާރާތުގެ ޓީމް އިވެންޓު ދެ ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ޖުމްލަ 63 މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި 63 ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާ އިރު، ޖުމްލަ 44 މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އަދި އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި ވާދަކުރާނީ އަށް ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ އިވެންޓުގައި އަށް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!