ޚަބަރު

ކުނި ބިލް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ހިމަނަނީ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރަންޓް ބިލުގައި ކުނި ބިލް ހިމަނަން އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ ފީ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާތީއެވެ.

އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި 53،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގޭބީސީން ކުނި ނަގަން ޖެހޭއިރު، ގަވާއިދުން ފީ ދައްކަނީ އެންމެ 20،000 ގޭބީސީއަކުންނެވެ.

އެގޮތަށް ހަމަޖެއްސިޔަސް، ކުނި ނެގުމުގެ ފީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނާނެއެވެ،

  1. ރައްޔިތުން ފެލާފަ

    ރައްޔިތުން ފެލަން ތި ދިމާކުރަނީ…. އެހެން ނަހަދާ ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓެއްގެ އަތުން ޑޮލަރެއް ނަގާބަލަ ކުނި މެނޭޖް ކުރާށޭ ކިޔާފަ.