ލައިފްސްޓައިލް

ދެން ރެސިޕީ: ރޯޯސްސިރަޕް މިލްްކްޝޭކް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާތަކެތި:

Ads by STELCO
  • 1/2 ޖޯޑު ފިނިކޮށްފަ ހުރިކިރު
  • 4 މ ސަމްސާ ރޯސް ސިރަޕް
  • 1 ސްކޫޕް ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
  • އައިސްކިއުބް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

މިކްސްޗަރ އަށް ކިރު، ރޯސް ސިރަޕް އަދި އައިސްކްރީމް އަޅައި، ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު މިލްކް ޝޭކް އަޅަން ބޭނުންވާ ތައްޓަށް އައިސްކިއުބް އެޅުމަށްފަހު، ގިރާފައި ހުރި މިލްކް ޝޭކް އަޅައިލާށެވެ. އަދި ބޭނުންނަމަ މައްޗަށްވެސް އައިސްކްރީމް ކޮޅެއް އަޅައިލާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!