ދުނިޔެ

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއަށް ލަފާދީފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޗައިނާއާ ބެހޭ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ އާ ކޮމެޓީން ބުދަ ދުވަހު ފާސްކުރި ރިޕޯޓްތަކަށް ރުހުން ދީފައި ވަނީ އުއިގޫރުންނާއި އެހެނިހެން ނަސްލުތަކުގެ މައިނޯރިޓީންނާ މެދު ބެއިޖިން އިން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ބެއިޖިން އިން ފަހަތަށް ޖެހި، ޓައިވާނާ އެކު ހަމަނުޖެހުން ތައް ފެށުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީ އިސްވެ ހުންނަވާ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސް ސެލެކްޓް ކޮމިޓީ އޮން ޗައިނާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ސެލެކްޓް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ އެ ޕެނަލް އެކުލަވާލި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ދެ ރިޕޯޓް ވެސް އަޑުގެ ވޯޓުން ފާސްކޮށްފަ އެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީން މި ޕެނަލް އެކުލަވާލީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ހައުސްގެ ކޮންޓްރޯލް ނަގައި، ސިޔާސަތުތައް ފޯކަސްކޮށް، ޗައިނާއާ ވާދަކުރަން އެމެރިކާ މީހުން ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިސްނައިދިނުމަށެވެ.

ބައިޕާޓިޝަން ކޮމެޓީން ގާނޫނެއް ނުލިޔުނަސް ސިޔާސަތުތައް ހުށަހަޅަނީ، ޗައިނާއާ މެދު ހަރުކަށި ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުމަކީ، ވަރަށް ބޮޑަށް ބައިބައިވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިޕާޓިޝަން ތާއީދު އޮތް މަދު ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތެކެވެ.

ވޮޝިންޓަނުން ބުނީ ޗައިނާއިން ދަނީ އެގައުމުގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި އުއިގޫރުންނާއި އެހެނިހެން ނަސްލުތަކުގެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޖަރީމާތައް ހިންގަމުން ކަމަށެވެ.

އުއިގޫރު ރިޕޯޓުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ކުންފުނިތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމާއި، އުއިގޫރު މަޖުބޫރީ ލޭބަރ ބޭނުންކޮށްގެން މުދާ އެތެރެކުރުމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު ރިޕަބްލިކަން ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މައިކް ގަލަގަރް ވިދާޅުވީ، ކޮންގްރެސް އިން ޖެނޯސައިޑާ ދެކޮޅަށް ތެދުވާނެ ކަމުގެ މެސެޖެއް ދޭށޭ، ހުރިހާ ކުށްތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި ބެއިޖިންއިން މަޖުބޫރުކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ޝިންޖިއާންގެ އިންޓާންމަންޓް ކޭމްޕްތަކުގައި އެއް މިލިއަން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އުއިގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ބައިތިއްބާފައި ވެ އެވެ.

ޗައިނާއިން މިފަދަ އަނިޔާތައް ހަރުކަށި އިބާރާތުން ދޮގުކުރާއިރު، ޓެރަރިޒަމާއި ވަކިވެގަތުމާއި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމަށް "ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުތައް" ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސްގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމަށް ކޮންގްރެސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު އެކުލަވާލާފައިވާ ނެޝަނަލް ޑިފެންސް އޮތޮރައިޒޭޝަން އެކްޓް ނުވަތަ އެންޑީއޭއޭ ލިޔަން ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!