ދުނިޔެ

ޑެލް، އެޗްޕީ، ފޮކްސްކޮން އަށް އައިޓީ ހާޑްވެއާ ލޯކަލްކޮށް އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އިނާޔަތްތަކެއް ދީފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ޑެލް (ޑެލް) ހިމެނޭ ގޮތަށް 27 ކުންފުންޏަކުން އިންވެސްޓްކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އެން)، އެޗްޕީ (އެޗް.ޕީ.ކިއު. އެން) އާއި ފޮކްސްކޮން (2317.TW) އިން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންސެންޓިވް ސްކީމްގެ ދަށުން އައިޓީ ހާޑްވެއާ ޑޮމެސްޓިކްކޮށް އުފެއްދުމަށެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު އަޝްވިނީ ވައިޝްނަވް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިތަކުން ގުޅިގެން 30 ބިލިއަން އިންޑިއަން ރުޕީސް (360 މިލިއަން ޑޮލަރު) އިންވެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އިރު، މި ދާއިރާއިން 50،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑިކްސަން ޓެކްނޮލޮޖީސް (ޑިކްސޯ) ފަދަ ޑޮމެސްޓިކް އުފެއްދުންތެރިންނަށް ވެސް ވަނީ އެޕްރޫވަލް ދީފަ އެވެ. އެންއެސް) އާއި ވީވީޑީއެން،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްގެ އެތެރޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ އިންސެންޓިވް ސްކީމްގެ އަގު ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ގައުމުން އަންނަނީ އަހަރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ލޯކަލްކޮށް އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމުން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ކޭޝްބެކް ދެމުންނެވެ.

މި ސްކީމަކީ ދުނިޔޭގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ޕަވަރހައުސްއަކަށް ވުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްކީމެއް ކަމަށާއި، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަހަރަކު 300 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމެއް އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްގެ އެތެރޭގެ އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ އިންސެންޓިވް ސްކީމްގެ އަގު ދެގުނަ އިތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެ ގައުމުން އަންނަނީ އަހަރަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ލޯކަލްކޮށް އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމުން އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ކޭޝްބެކް ދެމުންނެވެ.

މި ސްކީމަކީ ދުނިޔޭގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސަޕްލައި ޗެއިންގެ ޕަވަރހައުސްއަކަށް ވުމަށް އިންޑިއާއިން ކުރަމުން އަންނަ އުންމީދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްކީމެއް ކަމަށާއި، 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަހަރަކު 300 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމެއް އުފެއްދުމަށް އިންޑިއާއިން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!