ޚަބަރު

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ޙައްވާ މޫސާ ، ދެން އޮންލައިން
ސްޓެލްކޯ -- ދެން އިމޭޖްސް/އިބްރާހީމް ޝަމްވީލް

ވެރިރަށް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މާދަމާ ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ކުުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

Ads by STELCO

މިކަން ހާމަކޮށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މައްޗަންގޮޅީގެ ކުރިކީލަމަގު އަދި ޗާންދަނީ މަގު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން މާދަމާ ހެނދުނު 09:30 އިން 11:30 އަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މާފަންނުގެ ހަނދުވަރީ ހިނގުން، ބްލޫކިޔާމަގު އަދި ހަނދުވަރީ ހިނގުން ހަނިގޯޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން މާދަމާ މެންދުރު 14:00 އިން 16:00 އަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މި ވަގުތުތަކުގައި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަަކަށް ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިފައެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!