ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)

ގްރޭޓާމާލެ އެމަރޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވަރޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް ކަރަންޓު ދީފި

ބެކްއަޕް ޖަނަރޭޓަރާއެކު ކޮންމެ ޓަވަރަކުންވެސް އެއް ލިފްޓް މަސައްކަތް ކުރާނެ: އާބަންކޯ

ހިޔާ ހިމެނޭހެން ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއާ އެއްހަމަޔަކަށް އާދެވޭނެ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި ނެތް: ޝަރީފް

މިއަދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މެއި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުގައި ކުނީގެ ފީ ހިމަނާނެ

މިއަދު ވެސް މައްޗަންގޮޅީގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިދާނެ

ބިލް ބޮޑުވި ގޮތް އެޕުން ބަލައިލެވޭނެ، އެއީ ސްޓެލްކޯގެ އަތްމަތީގައި އޮތްކަމެއްނޫން!

ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ކަރަންޓު ލޯޑު ދަށަށް

މީޓަރު ރީޑިންގ ނުނަގާ ކަރަންޓް ބިލުތައް ބޮޑުކޮށްފައިނުވާނެ، ބިލު ތައްޔާރުކުރަނީ މީޓަރުގެ ރީޑިންގގެ މައްޗަށް: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ!

ރީޑިން ނުނަގާ ބިލް ބޮޑު ކުރިކަމަށް ބުނާ ވާހަކައަކީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކައެއް: ޝަރީފް

ގުރައިދޫ އިންތިހާބުގައި ސްޓެލްކޯ އިން ވަޒީފާއެއް ނުބަހާ: ސްޓެލްކޯ

އޮފީސް މާހައުލުގައި ކަރަންޓު އިޤްތިޞާދު ކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ މިހާތަނަށް މާލޭގައި އެންމެ ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރި ދުވަސް

އީދު ސުފްރާމަތީގެ ފޮޓޯ ފޭސްބުކްގައި ޝެއަރކޮށްގެން ފައިސާގެ އިނާމު ލިބޭ މުބާރާތެއް

ކަރަންޓް އިޤްތިޞާދު ކުރަން ސްޓެލްކޯގެ އިލްތިމާސެއް