ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)

ބިލް ބޮޑުވެގެން 6,000 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ކަރަންޓުބިލާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނިއަރަކު މި ކިޔައިދިނީ ކަރަންޓު ބިލު ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް!

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުވެއްޖެ، ބިލު ބޮޑުވީ އެހެންވެ

މާލޭ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދު މެންދުރުފަހު މާލޭގެ ބައެއް ސަރަަޙައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

އިންޖިއަނިއަރިން އަށް ކުޑަކުދިން ޝައުގުވެރިކުރަން ސްޓެލްކޯއިން ހަރަކާތެެއް ބާއްވަނީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކުރިން ދައްކާފައިވާ ބިލުތަކުގައި އިތުރުވި ބައި އަންނަ މަހުގެ އުނިކޮށްދޭނަން: ސްޓެލްކޯ

ރޯދަ މަހުގެ ފުރިހަމަ ޑިސްކައުންޓް ދޭން އާ ބިލު ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޮނުވަނީ

ޔުޓިލިޓީ ބިލްތަކުން ޑިސްކައުންޓް ދިނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިތަކަކުން ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއް ވަގަށް ނަގައިފި

ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަލުން ކަރަންޓު ދީފި

އާންމު މަހަކާއި އެއްވަރަށް ރޯދަ މަހުގެ ފެނާއި ކަރަންޓު ބިލު ކެޕް ކުރަން ނިންމައިފި

ރައްޔތިުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނޭޅުން އެދެން: ފަހުމީ 

ސްޓެލްކޯއިން ދޭ ހައްޖާއި އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ މުވައްޒަފުން ހޮވައިފި