ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ)

ސްޓެލްކޯގެ 360 ފުލެޓް, މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކޮށްފި

6 days ago

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ނިންމި ޢަބްދުއްރަޢޫފް ސްޓެލްކޯގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓޭންޓުގެ މަޤާމަށް

3 weeks ago

ސްޓެލްކޯއިން ވިލިމާލޭގައި ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް

3 weeks ago

ސްޓެލްކޯ ފްލެޓްގެ އެއް ކޮޓަރި 5،622ރ އަށް، އަންނަ މަހު ހަވާލު ކުރަނީ

3 weeks ago

ސްޓެލްކޯ ދުން އަރާ އިންޖީނުތައް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާނަން: ޝަރީފް

3 weeks ago

ސްޓެލްކޯ އިން ކުޑަގިރި ދިއްލާލައިފި

4 weeks ago

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ފެހިކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކުޑަގިރީގައި ގަސް އިންދައިފި

1 month ago

"ސޭވް އަ ޑަޔަބެޓިކް ޗައިލްޑް" ޕްރޮގްރާމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެހީތެރިކަން

1 month ago

ސްޓެލްކޯގެ ކަރަންޓް ފޮށްޓަކުން ކޭބަލް ނެގި މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

1 month ago

ސްޓެލްކޯއަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ހިދުމަތެއް ދޭ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން: ޝަރީފް

1 month ago

ގުޅިއަށް ސްޓެލްކޯއިން އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް

2 months ago

މާދަމާ ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ!

2 months ago

މާފުށީގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ސްޓެލްކޯއަށް!

2 months ago

ހުކުރު މިސްކިތުގެ މުންނާރާއި ފެންވަޅު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން

2 months ago

ސްޓެލްކޯ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކުލި ނަގަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރު: ޝަރީފް

2 months ago

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައި ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ ދައުރު ބޮޑު: ފައިސަލް ނަސީމް

2 months ago

ގޭގެ ފުރާޅު ކުއްޔަށް ދީގެން އާއްމުދަނީ ހޯދޭނެ ޕްރޮގްރާމެއް ސްޓެލްކޯއިން

2 months ago
Advertorial

މި ޒަމާނުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު: އައު ޗެއާމަން

2 months ago