ދުނިޔެ

ޓައިވާނުން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ "ސްޓްރެންތްސް" ބިނާކުރުމަށް: އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް

މުޙައްމަދު އަރީޙް ، ދެން އޮންލައިން

އެމެރިކާގެ ސަލާމަތީ އެހީތެރިކަމަށް ޓައިވާނުން ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ އެގައުމުގެ އަމިއްލަ "ސްޓްރެންތްސް" ބިނާކުރުމަށް ކަމަށާއި، އެ ރަށަށް ޓައިވާނުން ދޭ ތާއީދު އޭގެ އަގު ބޮޑުކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކައިދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ސިއާއޯ ބީކިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބީ ރައީސް ލައި ޗިންގް-ޓޭއާ އެކު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ސިއާއޯ އަކީ ޓައިވާނުން ވޮޝިންޓަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކުރީގެ ޑި ފެކްޓޯ ސަފީރު ކަމަށާއި، އެމެރިކާގެ ވެރިރަށުގައި އިނގިރޭސި ބަހާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮތުމުން އެމެރިކާއާ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމެއް ނެތަސް އެމެރިކާއަކީ ޓައިވާނުގެ އެންމެ މުހިންމު ސަޕޯޓަރާއި ހަތިޔާރު ސަޕްލައިކުރާ ގައުމެވެ.

ތިންކް ޓޭންކް ފޯރަމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސިއާއޯ ވަނީ ޔޫކްރެއިން އާއި އިސްރާއީލަށް އެހީގެ ފުޅާ ޕެކޭޖެއްގެ ދަށުން ޓައިވާނުގެ ދިފާއީ ބާރު ތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން މިދިޔަ މަހު ގާނޫނުގެ ގާނޫނެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ.
"މި ބިލުން ދައްކުވައިދެނީ ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ވެސް އެކުވެރިންނާއި ބައިވެރިންނަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ދެމިއޮންނާނެ ކަން،" އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު ބައިނަލްއަގްވާމީ ރަހުމަތްތެރިންގެ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ޓައިވާނުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެންމެ ފުރަތަމަ އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ބާރުތައް ބިނާކުރުމަށް،" އެކަމަނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރިސިލިއަންޓް ޓައިވާނެއް ބިނާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޓައިވާނަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ގައުމެއްކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންވާން ޖެހޭ."

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނާ ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ޕްރެޝަރު ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. ބެއިޖިންގެ އިސްތިގުލާލުގެ ވާހަކަތައް ޓައިވާނުގެ ސަރުކާރުން ދޮގުކޮށްފި.

ރައީސް ސައި އިންގް-ވެންގެ ދިފާއީ ފުދުންތެރިކަމާއި ޒަމާނީ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ސިއާއޯ އާއި ލައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ޓައިވާނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއީދުކުރައްވާ އަދި މިފަހަރު ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެނޑިޑޭޓް ކަމަށް ބެލެވޭ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތައް ފަދަ އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން ވެސް ޑިފެންސަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާއަށް ބަރޯސާވެގެން ނޫން ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!