ބޭރު ދުނިޔެ

ކޮވިޑް19:ވޫހާންއިން އަނެއްކާ ވެސް ވައިރަސް ފެނިއްޖެ ، މިފަހަރު ޑޮކްޓަރަކަށް

ދެން އެމްވީ

ކޮވިޑް19 އުފެދިގެންއައި ޗައިނާގެ ވޫހާން އިން ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެފައިވަނިކޮށް އަދި ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް އެއްވެސް މީހަކު ނުފެންނަތާ ފަސް ދުވަަސް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް މީހަކު އިއްޔެ ފެނިއްޖެއެވެ. މިފަހަރު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވަނީ ހުބާއި ޕްރޮވިންޝަލް ޕީޕަލްސް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

ވޫހާން އާއި ވޫހާން ހިމެނޭ މުޅި ހުބާއީއަށް އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިއްޔެއާއި ރެއިން ފެށިގެން ލުއިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނިކޮށް އިތުރު ޕޮސިޓިވް ކޭސްއެއް ފެނުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަަށް ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ބިރު ހީވެފައެވެ.ހަމައެއާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ވައިރަސް ޖެހިފައި މިވަނީ 11 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ވޫހާން ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މިޝަން އަދި ފުރިހަމަ ނުވާކަމަށް އެބަލީގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޑޮކްޓަރަަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ގޮތެއް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވޫހާންގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބަލި ޖެހުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވްވި ޑޮކްޓަރަކީ އިއްޔެ ވޫހާން އިން ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވްވި ހަމައެކަނި މީހާއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!