ޚަބަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް މި މަހުން ފެށިގެން އެލަވެންސެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް މި މަހުން ފެށިގެން އެލަވެންސެއް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަހުގެ އެލެވަންސް ދޭނީ ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި ދޭނެ އަދަދެއް މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓިމިއުލެސް ޕެކޭޖްގެ ދަށުން ރިސޯޓްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ އެރިސޯޓްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ނުގެއްލޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދިނުމުންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރިސޯޓްތަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދޭނީ އެ ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުން ރަޖިސްޓރީކުރުން. "ޓީމް"އިން އެބައޮތް ޢަދަދެއް ޙިއްސާކޮށްފައި ރިސޯޓުތަކުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުން. އެހެންވެ މިދަންނަވަނީ ފޯމަލް މެކޭނިޒަމެއްގެ ތެރެއިން މިކަންކުރަން. އަޅުގަނޑު އެދެން ޖޮބް ސެންޓަރގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން." މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ޖޮބް ސެންޓަރުގައި މިހާތަނަށް 292 މީހުން ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!