ޚަބަރު

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި

ދެން އެމްވީ

މާލޭ ސަރަހައްދުގައި މަގުމަތީގައި އުޅުމާއި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!